PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecie
16-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - przetarg ofertowy na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na galerię bursztynu

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 1. Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczeń (trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 91,6 m2 oraz piwnica o powierzchni 15 m2) zlokalizowanych na terenie Zamku Średniego, z przeznaczeniem na galerię bursztynu, z funkcją pokazowej pracowni obróbki bursztynu dla zwiedzających i jednoczesną prezentacją programu edukacyjnego poświęconego historii i sztuce bursztynniczej oraz pokazami procesu obróbki bursztynu i powstawania biżuterii bursztynowej wraz z aktywnym udziałem zwiedzających.

 

II. Składający ofertę zobowiązany jest do:

 1. opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej przedmiotu najmu wraz z wizualizacją,
 2. ponoszenia na własny koszt wszelkich nakładów niezbędnych do zagospodarowania pomieszczeń według koncepcji, o której mowa w ppkt 1).

UWAGA

      Nakłady poniesione przez najemcę na wykonanie obowiązków opisanych w ppkt 1) i 2) nie podlegają zwrotowi po upływie okresu najmu lub w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania w trybie przewidzianym w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

III. W przypadku powstania obowiązku uzyskania przez Muzeum zgody organu nadzorującego na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, w tym oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi na podstawie umów prawa cywilnego w rozumieniu Ustawy z dnia 16.12.2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r., poz. 2259 z późn. zmian.) podpisanie umowy najmu z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach niniejszego przetargu nastąpi pod warunkiem uzyskania takiej zgody.

 

IV. Warunki szczegółowe

 1. Najem jest przewidziany na czas określony od dnia 01.05.2018r. do dnia 31.03.2020r.
 2. Czynsz najmu:
   1. w okresie od 1 maja do 30 września nie niższy niż miesięcznie 6 000,00  PLN netto,
   2. w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie niższy niż miesięcznie 4 000,00 PLN netto

- płatny będzie miesięcznie na podstawie faktur VAT wystawianych do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca za dany miesiąc z terminem płatności 14 dni.

 1. Najemca zobowiązany będzie do pokrycia miesięcznej zryczałtowanej opłaty za:
 1. wywozu nieczystości stałych – w kwocie 90 PLN netto,

oraz opłaty z tytułu zużycie energii elektrycznej – według wskazań licznika.

 1. Najemca zobowiązany będzie do zwrotu wynajmującemu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do powierzchni przedmiotu najmu na podstawie wystawianych not księgowych.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i złożyć oświadczenie według treści zawartej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik  nr 2 do ogłoszenia.
  2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z dokumentacją określoną w Pkt II.
  4. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) należy wskazać wysokość miesięcznego czynszu najmu w kwocie netto oraz brutto z uwzględnieniem 23% podatku VAT we wskazanych okresach oraz łączną kwotę  czynszu za cały okres najmu.
  5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub udzielonym pełnomocnictwem.
  6. Oferent winien wskazać numer wpisu do KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od daty składania oferty.
  7. Oferent winien złożyć parafowany projekt umowy najmu stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz złożyć oświadczenie o jego akceptacji, które zawarte jest w treści Załącznika nr 2.
  8. W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, upoważniające do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.
  9. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uiszczenie wadium.
  10. Oferent winien złożyć oświadczenie o związaniu ofertą na okres 90 dni od dnia otwarcia ofert, które zawarte jest w treści Załącznika nr 2.
  11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona w sekretariacie Muzeum w zamkniętej kopercie/opakowaniu, opatrzonej danymi Oferenta (nazwa, adres, telefon, telefaks) z napisem: „Oferta najmu pomieszczeń – Galeria bursztynu” oraz „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku, godzina 14.00
 2. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku, godzina 14.00
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Muzeum.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień Pkt V wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, o czym Muzeum powiadomi oferentów. Kryterium wyboru ofert stanowi suma punktów przyznanych przez Komisję:
   1. ocena koncepcji i jej wizualizacji - maksymalnie 50 punktów przyznanych według własnej oceny Komisji,
   2.  wysokość deklarowanego rocznego czynszu najmu - maksymalnie 50 punktów dla oferty z najwyższą kwotą czynszu; niższe oferty będą oceniane proporcjonalnie.
 5. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi rozstrzygnięcia przetargu. 
 6. Umowa najmu z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku, o którym mowa w Pkt III, od dnia uzyskania zgody organu nadzorującego.
 7. Data uzyskania zgody, o której mowa w Pkt III. jest jednocześnie datą rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana, na konto wskazane w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
 9. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w przypadku nie dojścia do rozstrzygnięcia przetargu wskutek braku zgody organu nadzorującego, a w przypadku zawarcia umowy najmu, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet czynszu najmu.
 10. Wadium będzie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 11. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy najmu lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Muzeum. Zawiadomienie o terminie zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.  

 

   1. Muzeum zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Brak rozstrzygnięcia przetargu wskutek nie uzyskania zgody organu nadzorującego, o której mowa w Pkt III jest równoznaczne z unieważnieniem przetargu.  

 

 

   1. Załączniki:

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.