PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne
15-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - realizacja finałów tematycznych zwiedzania Muzeum Zamkowego

 

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO

 

 1. Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finałów tematycznych zwiedzania Muzeum Zamkowego skierowanych do:
 1. rodzin z dziećmi (w wieku od 6 do 12 lat) – Odkrywcy Zamkowych Tajemnic (OZT) – trasa rodzinna,
 2. grup szkolnych (w wieku od 7 do 13 lat) – Szlakiem Zamkowych Tajemnic (SZT) – trasa dla grup szkolnych,

w okresie od 28 kwietnia do 30 września 2018 roku na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim.

 1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania oraz stawki za finał.
 2. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 2.
 3. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 1.
 4. Zamawiający wymaga złożenia odrębnych ofert na organizację i realizację każdego z finałów.
 5. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), dla każdego z finałów oddzielnie, w terminie do 3 kwietnia  2018 roku do godziny 9.00. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wadium zostanie zwrócone na konto wskazane w ofercie.
 6. Oferty należy złożyć do dnia 3 kwietnia 2018 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zamek.malbork.pl
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul Starościńska 1, 82-200 Malbork.
 8. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.
 9. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Oferta powinna zawierać:
 1. dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
 2. scenariusz programu zabaw, konkursów i gier przewidzianych dla danego finału tematycznego ze wskazaniem liczby animatorów i opisem obsługi animatorskiej,
 3. wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 2, dla każdego z finałów odrębnie,
 4. wysokość stawki za zrealizowanie jednego finału dla każdego z finałow odrębnie,
 5. parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3,
 6. dowód uiszczenia wadium, dla każdego z finałów oddzielnie i numer konta na które wadium powinno zostać zwrócone.
 1. Kryterium oceny ofert:
 1. wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego z finałów – 60%,
 2. ocena scenariusza zabaw, gier i pokazów przewidzianych oddzielnie dla danego finału tematycznego – 40%.
 1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania odrębnej umowy dla każdego finału, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, pod rygorem utraty wadium.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację programu każdego z finałów.
 3. Załączniki do ogłoszenia:

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.