PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
08-10-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - sprzedaż samochodu Renault Master

OGŁOSZENIE 08.10.2018

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup Samochodu Ciężarowego do 3,5 tony marki Renault Master 2.8 DTI nr VIN VF1FDCCL525890440

 

1. Dane pojazdu

rok produkcji - 2001;

3 osobowy;

pojemność silnika - 2799m³ ;

moc silnika - 84 kW

rodzaj paliwa - diesel ;

skrzynia biegów – manualna 5 biegowa;

napęd – na przednią oś ;

kolor – Biały;

nadwozie typu – furgon;

dopuszczalna ładowność -1615 kg;

dopuszczalna masa 3500 kg;

ubezpieczenie OC ważne do - 08.01.2019r

przegląd techniczny - 26.01.2019r

przebieg - 279669 ( może ulec zmianie samochód w eksploatacji )

 

Samochód można oglądać w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku przy ul. Starościńskiej 1 w dniu 19.10.2018r. w godz. 11.00- 14.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512 205 650.

 

1 . Minimalna wysokość oferowanej ceny zakupu wynosi 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 25Października 2018 roku do godziny 13.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, oferta kupna Renault Master ”

3.Oferta zawierająca dane oferenta oraz proponowaną cenę zakupu winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.

4. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie Muzeum lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych) w terminie do 24 Października 2018 roku do godziny 15.00. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wadium zostanie zwrócone podmiotom, których oferty nie zostały wybrane. Natomiast oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25Października 2018 roku o godzinie 14:00 w siedzibie ogłaszającego tj. Muzeum Zamkowym w Malborku, w biurze Głównego Specjalisty ds. Administracji – w domu Steinbrechta, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.

6. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

7. Muzeum Zamkowemu w Malborku przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

8. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia, w terminie do dnia 30 Października 2018 roku pod rygorem utraty wadium. Zobowiązany jest ponadto, przed podpisaniem umowy wpłacić na konto Muzeum oferowaną kwotę za zakup samochodu . Pojazd zostanie wydany dla kupującego po wpłaceniu całej kwoty i podpisaniu umowy.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku jest Administratorem danych osobowych, które mogą być uzyskane w trakcie niniejszego postępowania lub realizacji zawartej w jego wyniku umowy.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa kupna – sprzedaży

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna RODO

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.