PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Edukacja muzealna onlineXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoMarlstone
04-04-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - wyniki z przetargu ofertowego na dzierżawę toalety oraz stanowiska handlowe

1. Ogłoszenie wyników z przetargu ofertowego na dzierżawę toalety:

 

Wybrano ofertę nr 1:


F.U Wróbelek Piotr Hojda

 

 

 

2. Ogłoszenie wyników z przetargu ofertowego na stanowiska handlowe:

 

Wybrano najkorzystniejsze oferty:

 

Krzysztof Tomaszewski oferta nr 1 – stanowisko  nr 1

MAX Maciej Dramiński oferta nr 5 – stanowisko nr 2

MAX Maciej Dramiński oferta nr 5 – stanowisko nr 3

MAX Maciej Dramiński oferta nr 5 – stanowisko nr 4

MAX Maciej Dramiński oferta nr 5 – stanowisko nr 5

 

 

 

3. Ogłoszenie wyników z przetargu ofertowego na stanowiska handlowo-pokazowe:

 

Wybrano oferty:

 

Stanowisko A

- oferta nr 1, PPHU Heksa Anna Dembeck

 

Stanowisko B

- oferta nr 3, IMPRESJA Marian Jastrzębski

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.