PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
28-05-2018

Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku”

DKZ.2610.15.2.2018.mj                                                                           

Zamówienie  poniżej 30.000 EURO

 

                                                                                            

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku”.

W ramach opracowania WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonać następujące składniki dokumentacji:

 1. inwentaryzację budowlaną więźby dachowej wraz z orzeczeniem technicznym dotyczącym stanu jej zachowania, w 6 egz.,
 2. projekt budowlany stanowiący dokumentację techniczną remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego, w 6 egz.,
 3. szczegółowy przedmiar robót sporządzony w układzie zgodnym z technologią prowadzenia robót, w 2 egz.,
 4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w 2 egz.,
 5. kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130, poz. 1389), w 2 egz.,

 

Zamawiający przewiduje, jako docelowe pokrycie dachowe obiektu:

 1. skrzydło północne i północna część skrzydła wschodniego – dachówka karpiówka, zgodnie z aktualnym rozwiązaniem technicznym,
 2. południowa część skrzydła wschodniego (tzw. wozownia) – wymiana istniejącej dachówki holenderki na dachówkę mnich-mniszka.

 

WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać dokumentację w sposób zapewniający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB) oraz umożliwiający wykorzystanie jej do przeprowadzenia przetargu na wymianę pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Do obowiązków WYKONAWCY należy także pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich ewentualnych materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz uzyskania wymaganych prawem uzgodnień; kwestia uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę pozostaje w zakresie obowiązków  ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Wszystkie w/w elementy dokumentacji projektowej należy dostarczyć również w formie elektronicznej na płycie CD w postaci plików *.pdf; jakość plików powinna pozwalać na uzyskanie powiększenia co najmniej czterokrotnego. Kosztorys inwestorski należy dodatkowo zapisać w postaci uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM. Materiały dostarczone na płycie CD powinny posiadać skorowidz zawartych na niej dokumentów: nazwa, lokalizacja oraz zawartość pliku.

      - część opisowa w formacie dokumentu Word,

      - część rysunkowa w formacie AutoCad

 

Wymagany termin opracowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletu dokumentacji projektowej: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

Odpowiedź na zapytanie prosimy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z napisem: „oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborkudo Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, w terminie do dnia 11.06.2018r. do godz. 900. Do oferty należy dołączyć: parafowany wzór umowy, kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego projektantów.

 

Przy ocenie ofert ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa 100%. Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie ofertowej.

Osobą uprawnioną do kontaktu z ramienia Muzeum Zamkowego w Malborku jest Mirosław Jonakowski, tel. 55 647-09-27, w godz. od 800 do 1500

 

 

Uwaga!:

 • Wszystkie dokumenty przedstawione w kopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.
 • Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.