PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoProjekt rzezba czeska"Trasa zielona" otwarta

Nasi partnerzy / Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowe Studia Podyplomowe w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego: ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego uruchamia od października 2013 r. nowe studia podyplomowe ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE. Przewidziano cykl zajęć obejmujący dwa semestry. Spotkania będą się odbywać w soboty, zakończenie nauki czerwiec 2014 r.
W ramach studium prezentowane będą następujące zagadnienia: Krucjaty i historia zakonów rycerskich, Etos rycerski w średniowieczu, Architektura obronna zakonu krzyżackiego, Kultura państw sąsiadujących z Zakonem, Epigrafika krzyżacka, Sztuka w orbicie Zakonu na tle europejskim, Architektura sakralna w państwie zakonnym, Wojskowość i uzbrojenie zakonu krzyżackiego w Prusach, Mit Krzyżaków w polityce, ideologii i literaturze XIX i XX w., Krzyżacy w sztuce kulturze wizualnej XIX i XX w., Dziedzictwo Zakonu – na szlaku zamków krzyżackich.
Studia te dadzą absolwentom pogłębioną wiedzę, na temat funkcjonowania państwa zakonu krzyżackiego, w tym życia codziennego, uzbrojenia i wojskowości zakonnej, jak również stanu zachowania i potencjału turystycznego zabytków sztuki i architektury krzyżackiej, przydatną w pracy przewodników turystycznych, regionalistów i osób zainteresowanych aktywnością w historycznych grupach rekonstrukcyjnych.
 
Więcej informacji:
http://www.historia.ug.edu.pl/pl/studia_podyplomowe--zakon_krzyzacki_i_jego_dziedzictwo_kulturowe/
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.