PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacja
17-01-2018

Projekty / Międzynarodowy projekt DUNC

Międzynarodowy projekt DUNC Międzynarodowy projekt DUNC Międzynarodowy projekt DUNC

 

Muzeum Zamkowe w Malborku jako gospodarz miejsca z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO uczestniczy w międzynarodowym projekcie DUNC (Development of UNESCO Natural and Cultural assets) https://www.facebook.com/DUNCheritage/ . Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Południowy Bałtyk. Poza zamkiem Malbork w programie biorą udział gospodarze kilku innych nadbałtyckich miejsc z Listy UNESCO: wyspy Olandia i Portu Wojennego Karlskrona w Szwecji (lider projektu) oraz Mierzei Kurońskiej na Litwie. Współdziała z nami także organizacja EUCC funkcjonująca w niemieckim Rostocku. Celem projektu DUNC jest wypracowanie programu takiego uatrakcyjniania oferty nadbałtyckich miejsc z Listy UNESCO, aby przyciągały one szeroką publiczność także w sezonie uznawanym dotąd za martwy, a więc głównie w zimie. Idzie też o znalezienie sposobu na stałą współpracę tych miejsc w przyszłości. Działania w ramach projektu rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku i mają być prowadzone do lata roku 2020.

 

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.