PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online60-lecie Biennale
01-05-2019

Projekty / Styl Piękny w redakcji czeskiej w Prusach – Rzeźba kamienna z lat 1380-1400

Styl Piękny w redakcji czeskiej w Prusach – Rzeźba kamienna z lat 1380-1400

 

Z terenu państwa krzyżackiego w Prusach znana jest grupa kamiennych rzeźb z lat około 1380-1400, która ze względu na jedność konwencji, wysoki poziom wykonawstwa oraz kryterium materiałowe, jest łatwa do wyodrębnienia na tle pozostałej produkcji rzeźbiarskiej na tym terenie. Wchodzące w jej skład dzieła powstały z niespotykanego w Prusach wapienia o złoto-szarym zabarwieniu. Pod względem stylowym reprezentują one tzw. gotyk międzynarodowy i wiązane są ze środowiskiem czeskim, któremu przypisuje się kluczową rolę w procesie kształtowania artystycznego oblicza Europy Środkowowschodniej na przełomie XIV i XV wieku, choć w przeszłości zagadnienie ich stylistycznego rodowodu długo pozostawało kwestią sporną, wpisując się tym samym w dyskusję nad genezą stylu pięknego. Zagadnieniem, wymagającym pogłębionych badań jest określenie miejsca powstania tych dzieł: potwierdzenie lub odrzucenie tez o ich prawdopodobnym imporcie. Podstawą dla przyszłych wniosków są dalsze interdyscyplinarne badania porównawcze o charakterze monograficznym.

Badania materiałoznawcze (petrograficzne) przeprowadzone dotychczas na czterech obiektach (Pieta z kościoła w Nowym Mieście Lubawskim, wyniki opublikowane w 1995; Chrystus w Ogrójcu z Muzeum Zamkowego w Malborku, 2012; Św. Elżbieta z kościoła św. Jana w Malborku, 2012; Św. Barbara z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, 2012) potwierdziły, że wszystkie one zostały wykonane z identycznego materiału, którym jest mikrytowy wapień marglisty, pod względem litologicznym wykazujący duże podobieństwo do występujących na obszarze północno-środkowych Czech tzw. „opok” (niem. Plänerkalk). W powiązaniu ze wspomnianą odrębnością figur na tle lokalnej produkcji artystycznej w państwie krzyżackim, argument natury materiałowej przemawia za ich możliwym importem.

Najważniejszym dziełem należącym do omawianej grupy, jednocześnie fundamentalnym dla badań nad tzw. stylem pięknym, jest zaginiona w trakcie II wojny światowej Piękna Madonna z kościoła św. Jana w Toruniu, zwyczajowo – na podstawie opisu z wieku XVII – łączona z konsolą z Mojżeszem. To wokół Pięknej Madonny zbudowane zostały koncepcje tożsamości stylowej kręgu Pięknych Madonn w Europie Środkowej, w odniesieniu do niej również postrzegano dawniej kształtowanie się sztuki na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Niestety brak możliwości badań oryginału utrudnia dziś w znacznym stopniu weryfikację funkcjonującej w najnowszej literaturze tezy o imporcie tego dzieła z Pragi oraz przeprowadzenie analiz porównawczych w zakresie materiału względem konsoli, z którą Madonna była historycznie powiązana. Duży potencjał badawczy mają natomiast pozostałe zachowane rzeźby kamienne z przełomu XIV i XV wieku, w tym także dzieła uważane za pochodzące z Prus (Pieta krakowska) oraz dzieła słabo rozpoznane pod kątem proweniencji (toruński relief św. Marii Magdaleny).

 

Więcej szcegółów na stronie http://marlstone.zamek.malbork.pl/

← Powrót
NS