PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wydarzenia / Limitowana edycja kalendarza MZM na rok 2021 już w sprzedaży!Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumProjekt rzezba czeska

Warto wiedzieć / Trasa historyczna

Trasa historyczna, ma swój początek w Centrum Obsługi Zwiedzających. Można tam kupić bilety (dostępne także online), otrzymać niezbędne informacje, zostawić bagaż, skorzystać z toalety i pobrać profesjonalnie odkażone audio-przewodniki. W tym miejscu rozpoczyna sie także zwiedzanie z przewodnikiem.

Zwiedzający – w odpowiednim rozproszeniu – rozpoczynają swoją peregrynację od Przedzamcza, a potem wkraczają przez imponujący przejazd bramny na dziedziniec Zamku Średniego, czyli do samego centrum władzy państwa zakonnego w Prusach. Tu mogą obejrzeć między innymi Wielki Refektarz i Pałac Wielkich Mistrzów – obiekty stanowiące prawdziwe arcydzieła architektury gotyckiej. Dostępne są także pomieszczenia dawnej infirmerii. W skrzydle wschodnim czekają na gości: znakomita kolekcja artystycznych wyrobów z bursztynu, wystawa broni europejskiej oraz ekspozycja uzbrojenia orientalnego. Po przejściu przez most nad tzw. Suchą Fosą, zwiedzający wkraczają do Zamku Wysokiego, czyli siedziby głównego konwentu krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu. Tam dostępne są malownicze tarasy wraz z kaplicą grzebalną wielkich mistrzów, główny dziedziniec i krużganki, ale nade wszystko wnętrza klasztorne: kościół Najświętszej Marii Panny, refektarz konwentu – niegdyś funkcjonujący okazjonalnie jako kapitularz, kuchnia, cela więzienna, izby dostojników zakonnych i sale ulokowane na drugiej kondygnacji. Na wielu zwiedzających szczególne wrażenie robi mroczne wnętrze wieży sanitarno-obronnej Gdanisko. Natomiast wszyscy goście zamku zachwycają się piwnicami pod skrzydłem zachodnim Zamku Średniego. To właśnie przez nie zwiedzający wychodzą do fos zamkowych i dalej – nad Nogat. Właśnie stamtąd – z fos i znad rzeki – szczególnie wyraźnie można dostrzec całe piękno i majestat Zamku Marii.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do spotkania – twarzą w twarz – z najwspanialszym zamkiem średniowiecznej Europy, obiektem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 

Oferta dostępna od soboty do niedzieli w godz. 9.00-15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00)

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia zamku, sprzedaży biletów oraz czasie i regułach zwiedzania znajdą Państwo na stronie: www.zamek.malbork.pl .

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.