PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku - Zapraszamy na konkurs wspomnień

60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku - Zapraszamy na konkurs wspomnień

W związku z jubileuszem 60-lecia działalności Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Pamiętam, jak…  Pamiętam, że …”.

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które były w Muzeum i chcą podzielić się  z nami swoimi wspomnieniami. Pragniemy poznać każdego uczestnika konkursu, dowiedzieć się kim jest, dlaczego odwiedził Muzeum, czego oczekiwał, co znalazł i czego doświadczył. Zebrane opowieści z odległych i bliskich czasów pozwolą nam stworzyć obraz instytucji działającej na przestrzeni wielu lat i na rzecz której pracuje już kilka pokoleń muzealników i konserwatorów.

 

Nadnogacka twierdza, stanowiąca najwspanialsze gotyckie założenie obronne  w Europie już w średniowieczu budziła podziw i szacunek wszystkich tych, którzy mieli okazję ją zobaczyć. Minęło ponad 700 lat, a zachwyt nad tym miejscem nie słabnie. 
Obecny stan warowni jest niewątpliwie zasługą Muzeum Zamkowego w Malborku, które  z dniem 1 stycznia 1961 roku zostało powołane do odbudowy i opieki nad poważnie zniszczonym w czasie działań wojennych obiektem. Już sześćdziesiąt lat kolejne pokolenia konserwatorów pracują w tym unikatowym miejscu podnosząc go ze zgliszcz i przywracając jego dawną świetność. Ich osiągnięcia wpłynęły na decyzję o wpisaniu Zamku na światową listę zabytków kultury UNESCO oraz listę obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.


Obecnie Muzeum Zamkowe w Malborku zarządza dwoma innymi zamkami: w Kwidzynie  i w Sztumie. To ważne centrum kultury i nauki, prężnie działający ośrodek, który buduje swoją międzynarodową pozycję i tworzy nowe standardy prowadząc szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i wydawniczą. Jest organizatorem najstarszego i najbardziej uznanego na świecie, cyklicznego konkursu na ekslibris pod nazwą Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. 


Głównym eksponatem Muzeum jest bez wątpienia sam zamek, stanowiący świadectwo niezwykłego kunsztu średniowiecznych budowniczych. W jego wnętrzach prezentowane są wystawy, które w decydującej mierze powstały dzięki kolekcjom tworzonym od początku działalności instytucji. Do najcenniejszych i jednocześnie najbardziej znanych należą kolekcje: bursztynu, militariów, rzeźby czy też zbiory numizmatów. Zamek jest plenerem dla wielu filmów. Odwiedzają go przedstawiciele różnych profesji zarówno ze świata kultury, nauki, jak też mediów i polityki. Odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, widowiska plenerowe, imprezy dla dzieci i osób dorosłych, konferencje, prezentacje itp. Muzeum Zamkowe w Malborku jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce. W 2019 roku zwiedziło je ponad osiemset tysięcy turystów z całego świata. 

 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w historii MZM - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie osobistego zapisu wspomnień lub zapisu wspomnień osoby bliskiej w dowolnie wybranej przez siebie formie pisemnej. Zależy nam na pozyskaniu ciekawych refleksji, opisów wydarzeń, czy też zabawnych historii. Chcielibyśmy poznać doświadczenia, odczucia, wrażenia i emocje, które towarzyszyły autorom prac podczas wizyty w Muzeum. Swoje relacje uczestnicy konkursu mogą wzbogacić o zdjęcia własne, pamiątek, rysunków, różnego rodzaju dokumentów itp., stanowiących ślad obecności 
w Muzeum. 

REGULAMIN KONKURSU KLIKNIJ TUTAJ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.