PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie

W dniu 15.10.2021 r. podpisana została umowa, której przedmiotem są roboty budowlano- konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.”

Ogłoszony w dniu 4.08.2021 r. przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych zabudowań gospodarczych na obrzeżach zamku w Malborku wraz z adaptacją spadkobierców do funkcji kulturalno-oświatowych” realizowany w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa, został rozstrzygnięty.

Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 24.877.309,75 zł brutto. Termin składania ofert upłynął 25.08.2021 r. Spośród trzech nadesłanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę BUDKON Sp. z o.o. ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk, z którym podpisano umowę.

 

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac planowane jest na 27 października 2021 r.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu dostępne są na stronie:  ZP.2611.2.2021.bm - Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamkowe w Malborku (zamek.malbork.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.