PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku

Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku

Zakończył się zasadniczy etap ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych na zachodnim międzymurzu zamku w Malborku.

Ostatni etap badań umożliwił rozpoznanie pierwotnego zagospodarowania międzymurza w okresie średniowiecza oraz dokładne ustalenie chronologii odcinka muru obwodowego, o którego odkryciu wcześniej informowaliśmy. Poziom gruntu w momencie przybycia Krzyżaków do Malborka znajdował się tu około 3,5 m poniżej obecnego. Zagospodarowanie terenu nad Nogatem wymagało utwardzenia gruntu. W tym celu naniesiono nasypy i wykonano drewnianą nawierzchnię w strefie nadrzecznej, funkcjonującą zanim powstało międzymurze. Prace te wykonano w okresie początków zamku w Malborku – w końcu XIII i na początku XIV wieku. Odkryty mur obronny, przebiegający na wschód od muru obwodowego zrekonstruowanego po II wojnie światowej, zbudowano nieco później – około połowy XIV wieku. Wraz z fundamentem zachował się on na wysokości około 2,8 m. Wykonano go w bardzo ciekawej i rzadkiej technice, gdyż powyżej właściwego fundamentu wymurowano go w szczelnym szalunku z desek. W efekcie tego jego lico jest całkowicie przykryte w miarę gładką powierzchnią zaprawy. Co ciekawe wydatowanie muru na okres średniowiecza było w znacznej mierze możliwe dzięki wypadkowi przy pracy ówczesnych budowniczych, gdyż poziom szalunku uległ pożarowi, a powstała w jego efekcie warstwa spalenizny dostarczyła badaczom ostatecznego dowodu jego chronologii. Aby uzupełnić obraz zakresu prac prowadzonych przez średniowiecznych budowniczych dodać należy jeszcze, że wznosząc mur wykonano także nasypy podnoszące i wyrównujące przestrzeń międzymurza. Z nasypów tych pozyskano liczne fragmenty średniowiecznych naczyń ceramicznych, a także detal architektoniczny w postaci fragmentów ceramicznych maswerków. Te ostatnie pochodziły najpewniej z pierwszego kościoła zamkowego, który został gruntownie przebudowany około 1340 roku, a materiał rozbiórkowy trafił do nasypów zachodniego międzymurza. Przeprowadzone badania wykazały więc, że zamek w Malborku skrywa jeszcze niejedną tajemnicę i nadal jest skarbnicą, z której można pozyskiwać nową wiedzę odnośnie różnych aspektów życia i działalności jego mieszkańców w minionych epokach.

 

Zdjęcia: Bogusz Wasik 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.