PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Bezpłatne bilety w ramach programu Kultura Dostępna

Bezpłatne bilety w ramach programu Kultura Dostępna

 Z przyjemnością informujemy, że do dnia 31 grudnia 2021 r. dostępne są bezpłatne bilety wstępu na lekcje muzealne w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety upoważniają do wejścia na teren Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w czasie trwania konkretnej lekcji muzealnej. W grudniu zapraszamy Was na następujące zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”

 

4 grudnia o godz. 12:00 - zajęcia edukacyjne "Malbork jako twierdza i arsenał królewski" - prowadzi Arkadiusz Dzikowski

11 grudnia o godz. 12:00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie - prowadzi Artur Dobry

 

Bilety przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, środowisk, które z powodu silnych barier (np. socjalnych, mentalnych, kulturowych, prawnych) pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Na wszystkie zajęcia obowiązuje limit 20 osób. Bezpłatne bilety należy pobrać w kasie Muzeum. Zajęcia odbywają się o godz. 12:00. Zbiórka przy bramie głównej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.