PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / CREDO BRAMĄ WIARY

CREDO BRAMĄ WIARYCREDO BRAMĄ WIARYCREDO BRAMĄ WIARYCREDO BRAMĄ WIARYCREDO BRAMĄ WIARYCREDO BRAMĄ WIARY

Apostolskie wyznanie wiary, ukazane w 12 aspektach, można oglądać w Kościele NMP, na Zamku Wysokim, w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wystawa czynna będzie do końca września.

 

Przez wieki wierzono w piękną legendę, według której każdy z Dwunastu przed ostatecznym rozejściem się na misje, ułożył jedno zdanie Credo. To z tych pojedynczych wypowiedzi złożono modlitwę, po polsku zwaną także Składem Apostolskim. Legenda stała się fundamentem wyjątkowo bogatego i żywotnego nurtu ikonografii chrześcijańskiej, przedstawiającej Kolegium Apostolskie w kontekście ikonografii wyznania wiary.

- Credo Apostolskie jest jedyną formułą wyznania wiary, które zyskało trwałą (od IX w. aż po współczesność) reprezentację w sztuce. Bogactwo tego zasobu stara się przybliżyć wystawa CREDO BRAMĄ WIARY, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Kościelnej Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezentowana w oratorium Zamku Malborskiego z okazji oddania po latach konserwacji, kościoła zamkowego na użytek zwiedzającym – wyjaśnia Tomasz Bogdanowicz, kierownik Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku..

Na wystawie eksponowane są fotogramy pochodzące ze zbiorów ks. prof. Ryszarda Knapińskiego, który od dziesięcioleci bada temat Credo w sztuce chrześcijańskiej, publikując liczne teksty dotyczące tego zagadnienia. Około 100 fotogramów to jedynie nikła część sporządzanego przez lata katalogu dzieł, ale daje możliwość zapoznania się z różnorodnością ikonograficzną i formalną prezentowanej problematyki. Wśród wybranych dzieł przeważają grafiki, ze względu na niezwykłe bogactwo treściowe tej gałęzi produkcji artystycznej oraz wyjątkową skuteczność oddziaływania w całej Europie. Po wynalezieniu druku grafika, wydawana w rozmaitych technikach, stała się uniwersalnym nośnikiem treści propagujących prawdy wiary. Po to medium sięgali nie tylko katolicy, ale przede wszystkim wyznawcy reformowanego chrześcijaństwa. Na wystawie prezentowane są także wybrane przykłady realizacji rzeźbiarskich, złotniczych i malarskich, co świadczy o długowiecznym trwaniu tej problematyki w kulcie religijnym. Koncepcja wystawy, paralelnie do dwunastu artykułów wiary, zamknięta została w dwunastu działach tematycznych. Każdy z nich kładzie nacisk na nieco odmienne aspekty funkcjonowania w sztuce Credo Apostolorum. Narracja wizualna rozpoczyna się od reprezentacyjnych przedstawień kolegium apostolskiego, które pojawiły się w sztuce już w IV w. i stanowiły pierwszy krok na drodze do wykształcenia się typowej ikonografii Credo. Następnie pojawiają się, przykładowo, szczegółowe zagadnienia związane z prezentacją treści modlitwy, funkcjonowaniem jej w kontekście ilustrowanych katechizmów, w perspektywie eschatologicznej itd. Całość pomyślana została tak, aby widz mógł doświadczyć maksymalnej różnorodności prezentacji prawd wiary i mógł skonfrontować produkcję artystyczną powstałą na przestrzeni bez mała tysiąca lat. Wystawa dokumentuje wielką siłę oddziaływania sztuki kościelnej, uniwersalność jej języka, paralelność w wyrażaniu prawd wiary językiem obrazu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.