PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Dialog miejsca oprowadzanie kuratorskie 14-15 września

dialog miejsca

 

Abakanowicz, Falender, Fober i inni
 

Współczesna rzeźba na zamku w Malborku,
jeszcze tylko do połowy września!

 

OSTATNIE DNI Z RZEŹBĄ!


BEZPŁATNE OPROWADZANIE KURATORSKIE
14 i 15 WRZEŚNIA
 

Krzyżacki zamek w Malborku gości wystawę nie mającą precedensu. Jest nią zorganizowana z rozmachem plenerowa ekspozycja współczesnej rzeźby polskiej. W prezentacji bierze udział dziewiętnastu twórców, spośród których większość stanowią rzeźbiarze współcześnie tworzący, należący do panteonu polskich artystów, nierzadko o światowej renomie. To créme de la créme rzeźby polskiej.

Magdalena Abakanowicz (Rycerze dworu króla Artura), Barbara Falender (Sarkofag dla Rodziców i Rok 2001), Adam Myjak (Dom, Figury niespokojne), Gustaw Zemła (Niobe), Jacek Waltoś (Sam, Pieta w trójnasób) i Jerzy Fober (Kto ma oczy niech słucha, Upadły anioł, Rzeźba dokończona); pośród już nieżyjących trzeba wymienić: Jerzego Jarnuszkiewicza (Kaganiec I), Marię Jaremę (Akt), Barbarę Zbrożynę (Macierzyństwo), Alfonsa Karnego (Portret Tadeusza Breyera) i Tadeusza Łodzianę (Rzeźba przydrożna). Autorem dwudziestu nagich Żelaznych ludzi jest Zbigniew Frączkiewicz, grupy Niewiniątek oraz Kobiety i Mężczyzny – Sylwester Ambroziak, wreszcie pięciu figur balansujących na linach (m.in. z cyklu Osaczających) – Jerzy Kędziora. Wymieńmy też: Józefa Murzyna (Czarny sztandar), Czesława Dźwigaja (Nasz Stimmung), Jacka Kucabę (Chrystus).
Łącznie na wystawie zgromadzono ponad 60 prac wyrzeźbionych w kamieniu i drewnie, odlanych w brązie i żeliwie, uwiecznionych w ceramice, stali i żywicach syntetycznych. Wszystkie należą do nurtu figuracji w rzeźbie i są próbą artystycznej odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego bytu.
 
Idea konfrontacji współczesnej rzeźby z architekturą średniowiecznego zamku zaszokowała, ale i zachwyciła zwiedzających. Pozwoliła na nowo zdefiniować przestrzeń i wzmocnić wymowę autorskich metafor. Ale wyjątkowa okazja, by spotkać razem, w plenerach zamku, prace artystów, których twórczość stanowi uznaną wartość w historii współczesnej rzeźby polskiej powoli dobiega końca. Jeszcze tylko do połowy miesiąca będzie można zwiedzać unikalną plenerową ekspozycję!
 

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ZAPRASZA NA BEZPŁATNE, KURATORSKIE OPROWADZANIE W DNIACH 14 i 15 WRZEŚNIA. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy mailowe i telefoniczne na oprowadzanie przyjmuje Ośrodek Promocji i Wydawnictw MZM:

 

 Harmonogram oprowadzania:
 • 14 września (sobota), godz.: 11.00 i 14.00
 • 15 września (niedziela), godz.: 11.00

wystawa: Dialog Miejsca. Mistrzowie polskiej rzeźby współczesnej w plenerach zamku Malbork

 

organizatorzy: Muzeum Zamkowe Malborku , Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

czas trwania ekspozycji: 1czerwca – 15 września 2013 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.