PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Edukacja na dotyk

Edukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotykEdukacja na dotyk

Po raz kolejny odwiedzili nas nasi przyjaciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Niepełnosprawności różnego stopnia nie przeszkodziły młodym entuzjastom w odkrywaniu innych rzeczywistości: w doświadczeniu przestrzeni, które dała wspinaczka na wieżę zamkową, w odkrywaniu labiryntów zamkowych lochów, w zanurzeniu się w fale dźwięku błądzącego nutami śpiewu gregoriańskiego pod gotyckimi sklepieniami, w podróży wehikułem czasu do momentów wspólnych modlitw w kościelnym chórze zakonników krzyżackich… . Jak zwykle, nieocenioną pomocą okazały się makiety poszczególnych części zamku jak i wybranych szczegółów architektonicznych a także miniaturowych replik wybranych obiektów (w skali) czy wykonanych metodą odcisku silikonowego - kopii (1:1) detalu architektonicznego. Obustronne zapewnienia i deklaracje o konieczności kolejnych wizyt warsztatowych, zakończyły naszą wspólną pracę przełamywania własnych słabości i odnajdywania, tkwiącej w nich, ogromnej mocy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.