PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Fragmenty historii – Fragmente der Geschichte

Westpreussisches Landesmuseum, Münster-Wolbeck
8 kwietnia – 16 lipca 2006

Od 8 kwietnia do 16 lipca 2006 roku na zaproszenie zaprzyjaźnionego Westpreussisches Landesmuseum, Muzeum Zamkowe w Malborku miało zaszczyt prezentować w Münster-Wolbeck charakterystyczne dla Muzeum Zamkowego zbiory o wysokiej wartości artystycznej i historycznej.

Fragmenty historii – otwarcie wystawy

Wystawa wpisana została do kalendarza imprez Roku Polskiego w Niemczech, a tym samym patronat nad przedsięwzięciem objął Ambasador RP w Niemczech dr Andrzej Byrt oraz Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Ute Minke-Koenig.

Do wystawy wybrane zostały takie muzealia, które związane są bezpośrednio z zamkiem malborskim oraz problematyką historyczną dawnych Prus. W odpowiednich grupach tematycznych można było, dzięki kontekstom powstającym i wytworzonym wokół zabytków i pomiędzy poszczególnymi eksponatami, zaprezentować kilka węzłowych problemów z dziejów naszego regionu.

Fragmenty historii – otwarcie wystawy

Na prezentacji, ułożonej chronologicznie, wyróżniały się trzy grupy eksponatów:
► Elementy i detale związane bezpośrednio z zamkiem malborskim, dokumentujące jego dzieje, nie tylko budowlane, ale i konserwatorskie oraz widoki zespołu zamkowego. Do najważniejszych należy zaliczyć: rzeźbiarskie detale z wystroju kościoła zamkowego z lat 1331-1344; dokumenty związane z pracami konserwatorskimi, prowadzonymi na szeroką skale w końcu XIX i na początku XX wieku przez C. Steinbrechta oraz widoki prezentujące stan warowni w różnych okresach historycznych.
► Zabytki związane z historią Prus jako regionu leżącego na styku kultur. Reprezentowana jest zarówno zabytkami archeologicznymi, pozyskanymi w trakcie badań prowadzonych przez Muzeum, jak również obfitymi dziełami ikonograficznymi, takimi jak portrety ważnych osobowości oraz wyobrażenia historycznych wydarzeń, w tym szkic do znanego obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki.
► Przedmioty artystyczne: dzieła sztuki i wyroby luksusowe powstałe w Prusach w okresie od schyłku średniowiecza aż po czasy współczesne. Grupę otwiera relikwiarz hermowy wykonana w Kolonii w 2 połowie XIV wieku, kończą zaś ekslibrysy, graficzne znaki książkowe, realizowane przez wybitnych artystów europejskich i pozaeuropejskich. Odrębną pozycję zajmują wyroby ze srebra, zarówno sprzęty liturgiczne jak i reprezentacyjne przedmioty świeckie, powstałe w Gdańsku, Toruniu i Elblągu. Szczególne znaczenie posiadają jednak wyroby z bursztynu, świadczące o kunszcie swoich wykonawców, mistrzów z Gdańska i Królewca, dlatego też zbiory te rozpoczynają i kończą całą wystawę. Do najcenniejszych można zaliczyć kabinet króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Fragmenty historii – otwarcie wystawy

Wystawa ta była swoistym zaproszeniem do Malborka, do bezpośredniego zapoznania się z jednym z obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Od 22 lipca do 22 października 2006 wystawa Fragmenty historii gościła również w Kulturzentrum Ostpreussen w Ellingen.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.