PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Gala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie Historii

Gala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie HistoriiGala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie HistoriiGala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie HistoriiGala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie HistoriiGala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie HistoriiGala laureatów konkursu Malborscy Świadkowie Historii

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyła się gala laureatów konkursu historycznego Malborscy Świadkowie Historii przygotowanego przez Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku. Celem konkursu było opisanie powojennej historii Malborka i powiatu malborskiego oraz losów jego mieszkańców, którzy przybyli do miasta w 1945 roku. Młodzież w formie filmów, prezentacji multimedialnych i spisanych wspomnień podjęła próbę ocalenia od zapomnienia życia ludzi, którzy osiedlili się na nowo w miejscu dotąd nieznanym i dalekim, budując poprzez swoje zwyczaje i obyczaje tożsamość małej ojczyzny.
Przedsięwzięcie patronatem objęły następujące instytucje: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Na uroczystości nagrody i podziękowania dla uczniów i nauczycieli wręczyli wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Hochleitner oraz kierownik Działu Edukacji, Tomasz Bogdanowicz. Całe przedsięwzięcie poprowadziła kustosz Jolanta Justa, organizatorka projektu.
Wśród laureatów znaleźli się w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
I miejsce – Tomasz Studziński, Dawid Wciseł, Klaudia Klimas, Amelia Mazerant
II miejsce – Grzegorz Kramek
III miejsce – Agata Trawińska, Julia Loda.
W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce - Oliwia Wróbel, Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
II miejsce - Agnieszka Strąk, Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
III miejsce- Laura Bagińska, Gimnazjum w Starym Polu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.