PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie

„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” podsumowanie

Zakończyła się trzydniowa ogólnopolska konferencja konserwatorska "Glina w obiektach zabytkowych. Ochrona i konserwacja". Ideą konferencji było zwrócenie uwagi na walory gliny jako znakomitego i uniwersalnego materiału budowlanego oraz izolacyjnego, którego zastosowanie w budownictwie znane jest od  najdawniejszych czasów.  Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów oraz obiektów gospodarczych. Z gliny wykonywano mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych, izolacje przeciwwilgociowe itp. Decydowały o tym jej walory techniczne oraz łatwość obróbki. Glinobitkę stosowano powszechnie już od najdawniejszych czasów np. w konstrukcjach budynków mieszkalnych i gospodarczych w Malborku i na Żuławach, gdzie był to materiał powszechnie dostępny i tani w porównaniu do np. drewna. Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym.

Jednocześnie zaniepokojenie budzi obserwowane stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji  zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą problematyką. Dlatego podczas konferencji próbowano znaleźć odpowiedź na podstawowe ale jakże ważne pytania: jak ocalić tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, do lokalnych społeczności? w jaki sposób wpłynąć na konserwatorów zabytków aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? jak odtworzyć ginące zawody? jak rozpowszechnić wiedzę o powrocie do rodzimych technologii konserwacji budownictwa z udziałem gliny? 

Na postawione problemy odpowiedź usiłował znaleźć niezwykły mix ludzi zafascynowanych  ideą spotkania. Niezwykły, ponieważ byli to z jednej strony naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce i pracownicy urzędów ochrony zabytków, z drugiej zaś pasjonaci reprezentujący środowiska propagujące powrót do idei tradycyjnego, ekologicznego i niedrogiego budownictwa z materiałów naturalnych. Trzydniowe obrady i ożywione dyskusje wykazały, że nie ma podziału na strony - wszystkich jednoczyła głęboka, autentyczna troska o zachowanie ginącego dziedzictwa materialnego przeszłości.

Obrady Konferencji toczyły się w 3 sesjach tematycznych:

1.  Glina w tradycji polskiego budownictwa - rys historyczny, przykłady

2.  Konserwacja obiektów konstrukcji mieszanej: glina/drewno

3.  Tradycyjne technologie z użyciem gliny: tynki, polepy, klepiska, izolacje.

Frekwencja dopisała, podczas posiedzeń referatów wysłuchało ponad 100 uczestników. Inne osoby, którym nie udało się zarejestrować na konferencję, mogły śledzić na żywo przebieg obrad na specjalnie z tej okazji przygotowanym ekranie w przyziemiu Karwanu. Z kolei na pierwszym piętrze przed biblioteką prezentowano wystawę tradycyjnego budownictwa z Polski północno-wschodniej przygotowaną przez prof. Jarosława Szewczyka z Białegostoku, swoje materiały przedstawili też sponsorzy konferencji.

Ogółem wygłoszono 32 referaty prezentujące w niezwykle ciekawy, fachowy i bogato ilustrowany sposób przykłady realizacjo konserwatorskich z użyciem tradycyjnych tynków i polep glinianych, ale również innych ekologicznych i rzadko stosowanych w budownictwie metod i materiałów. Prelegentami byli przedstawiciele wyższych uczelni, min. Politechnik Poznańskiej i Białostockiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego), służb konserwatorskich, tzn. wojewódzkich urzędów ochrony zabytków i Narodowego Instytutu Dziedzictwa a także Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, muzealnicy (w tym z Muzeum Zamkowego w Malborku) oraz reprezentanci prywatnych firm i fundacji zajmujących się działalnością związaną z ideą spotkania. Gościem zagranicznym był reprezentant German Association for Earth Building z Weimaru, który mówił o rozwoju budownictwa z gliny na Zachodzie Europy.  

"Malbork z błota powstał" - tymi słowami dr hab. Janusz Trupinda,  dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, rozpoczął obrady konferencji. Z kolei konkludując należy zwrócić uwagę na fakt, że to również pod Malborkiem na początku lat 90-tych XX wieku rozpoczęto produkcję niewypalanych bloczków ceglanych, które wyeksportowano na Zachód, zapoczątkowując tym samym powrót do wielowiekowej tradycji budownictwa z gliny. W ten sposób w pewnym sensie historia zatoczyła koło.

Wszystkim uczestnikom, których zaszczytem było gościć w murach starej krzyżackiej warowni, gorąco dziękujemy za udział. Jednocześnie informujemy, że planowane jest wydawnictwo pokonferencyjne.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.