PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Gloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza Trupindy

Gloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza TrupindyGloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza TrupindyGloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza Trupindy

W dniu 24 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To święto wszystkich tych, którym zabytki leżą na sercu, amatorów, pasjonatów i profesjonalistów pracujących na rzecz zachowania zabytków dziedzictwa materialnego. Z okazji tego święta co roku osoby najbardziej zasłużone otrzymują odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Miło nam poinformować, że podczas wieczornej gali dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, otrzymał z rąk wiceminister kultury i podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków,  Magdaleny Gawin, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

 

W uzasadnieniu czytamy:
Kandydat od prawie 28 lat pracuje w muzealnictwie przechodząc wszystkie szczeble zawodowe, od młodszego asystenta do kustosza dyplomowanego. Pracował w trzech muzeach, w działach edukacyjnym oraz naukowym, co pozwoliło mu na zebranie olbrzymiego doświadczenia zawodowego. Do doświadczeń stricte merytorycznych dochodzą jeszcze administracyjno-organizacyjne – od 2002 r. piastuje stanowiska kierownicze (wicedyrektor, kurator, kierownik, dyrektor).  Równolegle do pracy muzealnej pracował naukowo – jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych i posiada stopień doktora habilitowanego. W trakcie swojej pracy zawodowej zorganizował wiele wystaw, w tym międzynarodowych (np. “Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim”                    (Malbork, 2007) i “Citius-Altius-Fortius. Lokalny wymiar wielkiej idei sportu” (Gdańsk, 2012), konferencji naukowych i sympozjów (np. „Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze (Malbork, 2001), „Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV w.” (Malbork, 2004), „Das kulturelle Erbe des Deutschen Ordens in Europa“ (Malbork, 2008), „Grunwald, Tannenberg, Zalgiris” (Malbork - Kraków, 2010), brał też udział wielu przedsięwzięciach konserwatorskich (np. „Odbudowa kapitularza na zamku Wysokim” (2002); „Konserwacja refektarza na Zamku Wysokim” (2004); „Zespół reprezentacyjny wielkich mistrzów na Zamku Średnim w Malborku - Pałac wielkich mistrzów wraz ze skrzydłem zachodnim – kontynuacja prac” (2006-2011 - dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG). Brał czynny udział w przygotowaniu I Kongresu Muzealników Polskich (Łódź, 2015), gdzie wygłosił wykład oraz prowadził jeden z paneli tematycznych. 

 

Medal „Gloria Artis” to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznawane jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

    

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.