PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Goście zamku malborskiego

Goście zamku malborskiegoGoście zamku malborskiego

Miejsce ekspozycji: Przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów
Kurator wystawy:  Ryszard Rząd
Wystawa stała w nowej aranżacji ponownie udostępniona zwiedzającym od dn. 4 września 2015 r.
 

Wystawa przybliża sylwetki osób i okoliczności wizyt składanych na zamku od pierwszej połowy XIV wieku do dziś. Malbork bowiem jest miejscem, które od wieków przykuwa uwagę Europy. Niegdyś z racji swego militarnego, gospodarczego i politycznego znaczenia, zaś od niespełna dwu wieków przede wszystkim jako wyjątkowej klasy zabytek.

Gościły w nim i podziwiały jego mury osoby najróżniejszego stanu i profesji: możni tego świata, wojskowi i artyści, dyktatorzy i spiskowcy, bogacze i biedni. Gdybyśmy wyobrazili sobie Wielką Księgę Gości, do której dane by im było się wpisać, znaleźlibyśmy tam tysiące rozmaitych autografów. Wystawa niniejsza powstała z przekonania o potrzebie otwarcia tej Księgi po to, by przy tym lepiej poznać dzieje samego zamku.


Siłą rzeczy na ekspozycji mógł być zaprezentowany jedynie niewielki ułamek osób składających wizyty na zamku, wybrano zatem te najbardziej znane i zasłużone dla historii i kultury.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.