PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / I Konwent Fantastyki Krzyżakon

I Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki KrzyżakonI Konwent Fantastyki Krzyżakon

W dniach 24-25 czerwca, po raz pierwszy, w średniowiecznych murach malborskiego zamku odbył się konwent fantastyki, który, zgodnie z przyjętym wśród miłośników tego rodzaju działań kulturalnych nazewnictwem, od miejsca gdzie się rozegrał, nazwany został€ KRZYŻAKONEM. Organizatorem imprezy była Młodzieżowa Rada Miasta Malborka, współpracująca z nią grupa młodzieży licealnej, dwie malborskie szkoły ponadpodstawowe (I Liceum i I Gimnazjum) i oczywiście, ze szczególną rolą do odegrania w tym przedsięwzięciu - Muzeum Zamkowym w Malborku.

Do Malborka zjechało blisko 500 fanów fantastyki, literatury, filmów, gier fabularnych, historii oraz kultury azjatyckiej. Uczestnicy brali udział w atrakcjach takich jak: prelekcje, panele dyskusyjne związane z wyżej wymienioną tematyką, turnieje gier konsolowych, zajęcia w tzw.œgames - roomach€ - wydzielonych pomieszczeniach, w których można zagrać w różne gry planszowe, gry LARP - rodzaj gry podczas której uczestnicy wcielają się w różne role i odgrywają wcześniej napisane scenariusze, sesje RPG, konkursy wiedzy z nagrodami związane z wyżej wymienioną tematyką, spotkania z autorami książek, twórcami internetowymi, wydawcami gier.  Kolejną atrakcją, dostępną również dla turystów i mieszkańców Malborka, była prezentacja wystawców związanych z opisanymi wyżej atrakcjami, pozwalająca na dokonanie zakupów książek, komiksów, filmów, gier planszowych i szeregu innych gadżetów związanych z szeroko pojętą fantastyką.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.