PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Inauguracja V kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku

Inauguracja V kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w MalborkuInauguracja V kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w MalborkuInauguracja V kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku

W piątek 8 stycznia 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, powołanej na lata 2016 - 2021. Przewodniczącym piątej kadencji Rady Muzeum wybrany został dr hab. Michał Woźniak, a długoletni Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marian Arszyński został w jednogłośnym głosowaniu wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady.
    Obecni poza tym byli prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marian Dygo - Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, mgr Bogdan Donke – Prezes PROT w Gdańsku, dr inż. Zenon Duda z Krakowa, prof. dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec - Instytut Sztuki PAN, prof. dr hab. Ryszard Mazurowski - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Jerzy Litwin - Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, prof. dr hab. Tomasz Torbus - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. 
   Tematem obrad był plan zamierzeń działalności Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2016. Członkowie Rady Muzeum po raz kolejny wysoko ocenili całokształt planowanej działalności muzeum. Szczególnie działalność konserwatorska zasługuje na najwyższe uznanie, ze względu na kończący się w marcu 2016 projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” który kończy powojenny etap odbudowy zamku. Jednocześnie Rada podkreśliła bardzo ważną rolę wystawienniczą, wydawniczą edukacyjną i promocyjną Muzeum Zamkowego w Malborku. Członkowie Rady jednogłośnie w jawnym głosowaniu zaakceptowali plan działalności Muzeum Zamkowego w Malborku na 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.