PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Wydarzenia / IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"

IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"

Konferencja „Ikonografia drzwi w wybranych programach ideowych średniowiecza” zorganizowana 10 września 2014 r. w ramach VI Spotkań Malborskich im. Macieja Kilarskiego w Muzeum Zamkowym w Malborku, zgromadziła liczne grono historyków sztuki, reprezentujących różne ośrodki akademickie oraz miłośników wiedzy i sztuki. Rozważano bogatą symbolikę drzwi i szczególnej w swojej wymowie strefy przejścia między sacrum a profanum, miejsca oczyszczenia, gdzie zbiega się początek i koniec. Poruszono także kwestie kształtowania przestrzeni budowli o charakterze sakralnym oraz reprezentacyjnym pod wpływem programu ideowo – funkcjonalnego.

Słowo wstępne wygłosił, a następnie prowadził drugą część konferencji, dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM wicedyrektor ds. naukowo – konserwatorskich Muzeum Zamkowego. Przedpołudniową sesję moderował ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM, redaktor naczelny "Studiów Elbląskich". W wypowiedziach wypełniających wszystkie przerwy pomiędzy kolejnymi referatami dzielił się swoimi rozważaniami i zachęcał do głębszej refleksji m.in. słowami „Taka sesja uwrażliwia nas na to co jest niepowtarzalne, tajemnicze, (…) na to, co jest indywidualnym, jednostkowym wydarzeniem”.

Z wykładem „Drzwi kościelne jako brama wiary” wystąpił ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Knapiński, rozważając problematykę przekazu wiary przez sztukę. W przeglądzie form drzwi kościelnych i programu ikonograficznego poruszył temat fenomenu drzwi jako elementu kulturowego, którego nie można zrozumieć bez teologii. Dr hab. Aneta Kramiszewska w wykładzie „Witaj bramo wzniosłej tajemnicy… Witaj kluczu Królestwa Chrystusa… Maryjna metafora bramy w średniowieczu…” skupiając się na maryjnej symbolice bramy, na metaforycznych i symbolicznych aspektach hasła „brama, wrota” kościoła wykazała jak funkcjonuje symbol także w ikonografii chrześcijańskiej.

Wspomniane wyżej dwa wystąpienia oraz kolejne, rozpatrujące odniesienie artystycznego przekazu zawartego w strefie przejścia, drzwi do przekazu źródłowego zostały zarejestrowane przez TV Malbork i w całości udostępnione http://www.tvmalbork.pl/artykuly/kultura,38/vi-konferencja-naukowa-w-cyklu-spotkanie-malborski,4152.html (cz.I i II). Szerzej zostały upublicznione referaty dr Przemysława H. Dorszewskiego „Geneza treści kwater Drzwi Gnieźnieńskich. Narracja źródeł pisanych czy interpretacja twórcy?”, mgr Tomasza Bogdanowicza „Portale kaplicy św. Anny w narracji biblijnej”, dr Bogny Jakubowskiej „Ptaki w średniowiecznym dramacie końca świata”, ilustrowany miniaturami kodeksów. W krótkim fragmencie sfilmowano wystąpienie dr hab. Christofera Herrmanna, prof. UG „Hierarchia w założeniach architektonicznych Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku”, rozpatrujące system funkcji przestrzennych tej reprezentacyjnej budowli, natomiast w całości (cz. VII) upubliczniono ożywioną dyskusję jaka zawiązała się po wygłoszeniu wszystkich referatów, podczas której padło wiele cennych uwag.

Szerzej nad tematem aranżowania przestrzeni w odniesieniu do określonego programu ideowo – funkcjonalnego zatrzymali się dr Adam Soćko „Programy heraldyczne w dekoracji późnogotyckich kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu”, mgr Piotr Pajor „Brama przeszłości. Fasada zachodnia kolegiaty w Wiślicy, a program historyczny w mecenacie Kazimierza Wielkiego”, mgr Joanna Utzig „Katedralny „kostium” fary – późnogotycka dekoracja fasady zachodniej kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy”, dr Jakub Adamski „Relikwiarzowy program architektoniczny fary św. Katarzyny w Brodnicy”, a także w nieco innym kontekście dr Kazimierz Pospieszny „Portal bramy wjazdowej na Zamek Wysoki w Malborku”. Zaprezentowane na konferencji wykłady zostaną opublikowane w „Studiach Elbląskich”, druk planowany jest na rok przyszły.

Za organizację odpowiadała mgr Wiesława Połom-Jakubowicz, sekretarz oraz inicjatorka cyklu Spotkań Malborskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.