PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Jubileuszowa wystawa "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”

Jubileuszowa wystawa "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”

Jubileusz 60-lecia działalności Muzeum Zamkowego w Malborku (1961–2021) to szczególna okazja, by opowiedzieć szerszej publiczności, a przede wszystkim mieszkańcom Malborka, o trudzie podnoszenia z ruin zamku, najważniejszego z zabytków tego Muzeum. Wystawa zwraca uwagę na ogrom prac wykonanych w zakresie odbudowy i konserwacji zespołu zamkowego oraz ukazuje ważniejsze osiągnięcia wystawiennicze – efekty żmudnego gromadzenia zbiorów, początkowo wspieranego finansowo przez Społeczny Komitet Odbudowy Zamku – a także prezentuje szeroko zarysowaną pracę na polu edukacji muzealnej. Projekt plastyczny stworzyła Jolanta Kacperska, a scenariusz wystawy opracowały Barbara Pospieszna i Wiesława Połom-Jakubowicz.

 

Wystawa  plenerowa, fotograficzna uwidacznia drogę różnorodnych działań od „punktu zerowego” poprzez sukces wpisu na Listę Pomników Historii i Listę Unesco, aż po czasy współczesne najbardziej sprzyjające prowadzeniu prac badawczych, naukowych i publikowaniu ich w różnej formie.

To swego rodzaju ukłon i podziękowanie ogromnej grupie osób, często już nieznanych nawet choćby z imienia, które na przestrzeni 60 lat w różny sposób przyczyniały się do stworzenia obecnego kształtu zamku i muzeum w nim utworzonego.

 

Na 23 planszach pokazujemy:

 

- odbudowę i konserwację zespołu zamkowego: prezentacja widoków części zamku zniszczonych i odbudowanych ma na celu uzmysłowienie skali prac wykonanych dla osiągnięcia efektu końcowego, a także zwrócenie uwagi na konieczność sprawowania ciągłej troski konserwatorskiej nad budowlą powierzoną Muzeum.

 

Jako kryterium wyboru fotografii wnętrza lub części zamku do prezentowania na wystawie przyjęte zostało szczególne jego znaczenie lub nagroda, wyróżnienie za prace konserwatorskie.

 - działalność wystawiennicza: wspominamy wystawy wybrane z uwagi na szczególne znaczenie w działalności Muzeum, np. organizowane we współpracy Ermitażem oraz uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Wydarzenie Muzealne.

- tworzenie kolekcji od stanu niemalże zerowego i praca nad pozyskiwaniem dzieł utraconych w wyniku działań wojennych. Wzbogacanie istniejących i tworzenie nowych kolekcji poprzez zakupy, darowizny, przekazy i pozyskiwanie w badaniach archeologicznych.

- prezentujemy projekty badawcze oraz sygnalizujemy, że Muzeum Zamkowe jest także wydawnictwem, prezentujemy wydawnictwa własne, wybrane z uwagi na ich szczególną atrakcyjność, popularność, znaczenie badawcze lub uzyskanie nagrody lub wyróżnienia.

- działania edukacji muzealnej ‒ upowszechnianie sztuki i kultury. To także prezentacja tylko niektórych form działalności oświatowej, wybranych z uwagi na ich szczególną atrakcyjność, popularność lub uzyskanie nagrody lub wyróżnienia.

 

 

 

Źródło fotografii: Archiwum Fotograficzne MZM, fotografie z lat 1961-2021

Fotografie użyczone: Lech Okoński oraz Barbara Pospieszna, Daniel Gosk, Ela Białkowska, Hubert Cyzman

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.