PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / KOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMP

KOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMP

 

 

W poniedziałek 6 listopada w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej odbył się cykl imprez związanych z Muzeum Zamkowym w Malborku.

Na wstępie odbyła się uroczystość wręczenia dyrektorowi Muzeum Malborskiego Mariuszowi Mierzwińskiemu Nagrody im. ks. Profesora Janusza Stanisława Pasierba

 

CONSERVATOR ECCLESIAE

 

za przeprowadzenie konserwacji kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. 

Nagroda jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznawanym za wybitne dokonania w dziedzinie ochrony oraz konserwacji architektury i sztuki sakralnej, a przyznaje ją każdego roku jednej osobie specjalna Kapituła powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia spośród:

- Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;

- Komisji Episkopatu d/s Sztuki Kościelnej;

- Generalnego Konserwatora Zabytków;

- Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS;

- Stowarzyszenia Historyków Sztuki;

- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami;

Nagrodę dyrektorowi Mierzwińskiemu wręczył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków -  Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka i członek Zarządu mgr inż. arch. Maria Sarnik-Konieczna. Laudację na cześć Laureata wygłosił Sekretarz Generalny Stowarzyszenia mgr Jacek Rulewicz. Uroczystość zaszczyciło wiele ważnych postaci z dziedziny architektury i konserwacji zabytków.

Gratulujemy!

 

Następnie odbyła się mini-konferencja naukowa wprowadzająca w tematykę odbudowy kościoła malborskiego i figury Madonny z Dzieciątkiem, podczas której wygłoszono referaty:

Bernard Jesionowski - Odbudowa kościoła w l. 1800-1939 (pod nieobecność autora referat zaprezentował Łukasz Rzepczyński z Oddziału Muzeum w Kwidzynie).

Mariusz Mierzwiński - Najważniejsze przedsięwzięcia odbudowy Zamku Malborskiego po 1945 r.,

Mirosław Jonakowski - Odbudowa kościoła NMP w l. 2014-2016. Założenia i realizacja.

 

Po konferencji w Instytucie Architektury odbyło się otwarcie wystawy planszowej prezentującej odbudowę kościoła malborskiego i figury mozaikowej Madonny. Ekspozycję przygotowało Muzeum w Malborku. Symboliczną wstęgę otwarcia wystawy przecięli dyrektor Mariusz Mierzwiński i prorektor Politechniki Krakowskiej d/s nauki  - prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara.

 

(Zdjęcia: Łukasz Rzepczyński)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.