PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / KOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZAMKÓW NADBAŁTYCKICH

KOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA ZAMKÓW NADBAŁTYCKICHKOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA ZAMKÓW NADBAŁTYCKICHKOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA ZAMKÓW NADBAŁTYCKICH

W środę 8. lutego 2017 r. w duńskim zamku Sonderborg odbyło się doroczne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckichhttp://www.visitcastles.eu/. Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowali – dyrektor Mariusz Mierzwiński (wiceprezydent Stowarzyszenia) i kustosz Marek Stokowski.

Członkowie Zarządu podsumowali działalność Stowarzyszenia w roku 2016 i przedstawili plan działań na lata 2017 – 2018. Ważnym elementem owych działań ma być majowa konferencja w fińskim Turku, której wiodącym tematem będzie kwestia szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu ze zwiedzającymi muzea. Zarząd uznał za konieczne zmodyfikowanie i wznowienie przewodnika po zamkach nadbałtyckich (jego pierwsze wydanie zniknęło już ze sklepów muzealnych w naszym regionie) oraz przygotowanie materiałów drukowanych i elektronicznych informujących o misji i celach Stowarzyszenia. Tekst przedstawiający aktualne cele i misję organizacji przygotowany został w Muzeum Zamkowym w Malborku i uzyskał pełną akceptację Zarządu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem zamku Sonderborg – obiektu szczególnie związanego z historią Polski. Przypomnijmy, że słowa naszego hymnu narodowego: „(…) dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze” odnoszą się do dramatycznego epizodu wojennego z grudnia 1658 roku, kiedy to wojska hetmana Czarnieckiego przebyły (częściowo wpław!) cieśninę Als, a następnie odbiły z rąk Szwedów Sonderborg, posadowiony na bałtyckiej wyspie.

https://www.facebook.com/visitcastles.eu/

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.