PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / KOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYM

KOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYM

W dniu 25 kwietnia 2017 r. po raz kolejny zebrała się komisja konserwatorska, która odniosła się do zakresu, jakości oraz  stopnia realizacji prac konserwatorskich prowadzonych w pomieszczeniu nad przejazdem bramnym na zamku w Kwidzynie. Pomieszczenie to na przestrzeni wieków pełniło różne funkcje, ale pierwotnie najpewniej mieściło się w nim archiwum i kancelaria kapituły pomezańskiej.  Co ciekawe, w żadnym innym zamku na terenie dawnego Państwa Zakonnego w Prusach nie przetrwało  do dziś  oryginalne wnętrze o takim właśnie przeznaczeniu. Wyjątkową wartość posiadają malowidła znajdujące się na sklepieniu wieńczącym salę.  Pochodzą jeszcze  z końca XIV wieku!  Pracom konserwatorskim towarzyszą badania historyczne i architektoniczne. Wyniki  tych badań oraz sprawozdanie z prac konserwatorskich  ukażą się drukiem. 
W posiedzeniu Komisji, której przewodniczył dyrektor Mariusz Mierzwiński  wzięli udział konsultanci: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek z Politechniki Warszawskiej i  dr hab. Juliusz Raczkowski z UMK, realizatorzy prac konserwatorskich: Iwona Król  i Jan Wiśniewski, a także pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku - Mirosław Jonakowski, Bernard Jesionowski i Janusz Cygański. Prace w dawnej kancelarii zamkowej trwają od lutego 2017 r. Finansowane są z budżetu Muzeum Zamkowego w Malborku.  Jeszcze w tym sezonie turyści będą mieli możliwość oceny efektów tych prac.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.