PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenne

Wydarzenia / Kolejny krok w celu zapewnienia dostępności muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami

Kolejny krok w celu zapewnienia dostępności muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami

Miło nam poinformować, że Muzeum Zamkowe w Malborku poczyniło kolejny krok w celu zapewnienia dostępności muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku kasy biletowej zostały zainstalowane trzy stanowiska z pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących. Dzięki temu punkt sprzedaży biletów, punkt wydawania audio-przewodników oraz punkt informacji turystycznej stały się przyjaznymi dla osób niedosłyszących.

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i pośrednio wzroku. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.
Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk, co pozwala wyeliminować problemy związane z hałasem i niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje, Liczba osób korzystających w jednym czasie z pętli indukcyjnej nie wpływa na jakość przekazu  i  jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników.
Urządzenia i cały system zostały dobrane i zamontowane z najwyższą starannością dbając przy tym o zachowanie dotychczasowych walorów estetycznych obiektu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.