PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Koncert Peter Mante s Gospel Project, dnia 13 sierpnia o godz.18.00

 

gospel

Miejsce koncertu: Międzymurze Zachodnie, Plac Przy Pałacu Wielkich Mistrzów
                            Muzeum Zamkowe w Malborku
Data:                   13 sierpnia 2015, czwartek, godz. 18:00
Wstęp:                 wolny

 

"Peter Mante's Gospel Project" jest afro-amerykańska formacja wokalna. Grupa ta powstała w roku 2002 w Nadrenii w okolicach Düsseldorfu. Szefem tej formacji jest pianista, dyrygent i aranżer PETER MANTE. Peter jest absolwentem Rhema Bibel Training Zentrum w Bonn. Ma on ogromne zdolności w jednoczeniu ludzi poprzez śpiew na chwale Boga. W dotychczasowej działalności artystycznej wykorzystuje swoje doświadczenie muzyczne także w pracy edukacyjnej. Polega ona na głoszeniu wiary i religii śpiewem. Początkowo zespół Petera Mante śpiewał podczas nabożeństw kościelnych, na różnych uroczystościach świeckich, akademiach i bardzo często na ślubach.

Podstawowy skład grupy wokalnej był rozszerzany w zależnosci od potrzeb do dwudziestu osób. Jednak najbardziej polecany i świętujący sukcesy jest z reguły kwintet doświadczonych, pełnych pasji i nieprzeciętnie utalentowanych wokalistów :

Collins Owusu, Daniel Aborach, Gloria Niozo, Venetia Giwa, Whitney Tawiah oraz wspomniany znakomity pianista Peter Mante.

Koncerty Petera Mante i jego grupy cechuje wysoki profesjonalizm. W każdym występie artyści demonstrują nie tylko doskonałe przygotowanie muzyczne, ale także niesamowitą energię, ktora niesie ze sobą ich muzyka.

Formacja Petera Mante jest znana publiczności całej niemal Europy. Największe gale muzyczne z ich udziałem odbyły się m. in. w Danii, Holandii, Francji, Luxemburgu i w Niemczech.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.