PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Konferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanie

Konferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanieKonferencja Castrum Sanctae Mariae - podsumowanie

W dniach 25-27 maja 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona historii zamku malborskiego o tytule Castrum Sanctae Mariae. Burg/Zamek. Residenz/Rezydencja. Museum/Muzeum zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Historische Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung.

Okazją do jej przeprowadzenie było zakończenie prac konserwatorskich nad kościołem zamkowym, kaplicą św. Anny oraz wieżą kleszą zakończone w maju 2016 roku oraz 200-lecie konserwacji zamku malborskiego przypadające na rok 2017. Miała ona na celu nie tylko przedstawienie najnowszego stanu badań związanych z zamkiem malborskim, ale też zaprezentowanie efektów najnowszych prac konserwatorskich.

Referaty na konferencji podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich, odbywający się w czwartek (25 maja), dotyczył dziejów zamku w czasach zakonu krzyżackiego, który to okres zakończył się w roku 1457. Andreas Sohn poruszył temat królewskiej rezydencji mieszczącej się na Île de la Cité za czasów Ludwika IX oraz siedziby templariuszy w Paryżu. Udo Arnold poświęcił swój referat drodze Malborka ku pozycji stolicy zakonu krzyżackiego, natomiast Sławomir Jóźwiak oraz Janusz Trupinda przedstawili organizację życia na zamku po przejęciu przez niego funkcji centralnej siedziby władz zakonnych. Christofer Hermann zaprezentował wyniki prowadzonych przez siebie badań nad Pałacem Wielkich Mistrzów. Arno Mentzel-Reuters opisał topologię obiektów sakralnych, natomiast Monika oraz Juliusz Raczkowscy omówili program artystyczny najważniejszego z nich – kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim. Przestrzeni oraz zarządzaniu gospodarczemu zamku poświęcony był wykład Grischy Vercamera, natomiast ostatni tego dnia referat traktował o urzędzie podskarbiego, który wygłosił Jürgen Sarnowsky.

Obrady piątkowe poświęcone zostały okresowi staropolskiemu (do roku 1772). Rozpoczął go Wiesław Długokęcki swoim wystąpieniem na temat zmian w administrowaniu zamku na początku panowania Zygmunta Starego. Aleksandra Girsztowt opisała zamek w połowie XVI wieku, natomiast Janusz Hochleitner i Karol Polejowski przedstawili jego funkcje w wieku XVII. Siedemnastowiecznym zniszczeniom oraz przekształceniom architektury kościoła na zamku poświęcony był referat Kazimierza Pospiesznego. Stefan Samerski przedstawił sytuację jezuitów w Malborku, natomiast Tadeusz Jurkowlaniec oraz Maria Poksińska opisali wątki polityczne historii Krzyża Świętego na portalu kaplicy św. Anny w Malborku.

Ostatni dzień obrad (sobota), poświęcony został muzeum, które mieściło się i mieści na terenie zamku. Artur Dobry przedstawił referat poświęcony konserwacji zamku w I poł. XIX wieku. Znaczenie Malborka w historycznym wyczuciu Theodora von Schöna poruszył w swoim wykładzie Bernhart Jähnig, natomiast Bartłomiej Butryn poświęcił swoje wystąpienie restauracji zabytkowego wyposażenia artystycznego z przełomu XIX i XX wieku. Następny wykład, ks. Wojciecha Zawadzkiego, dotyczył stanu badań nad malborskim dziedzictwem jezuickim, po którym Christofer Hermann odczytał referat nieobecnego Tomasza Torbusa, dotyczącego odbudowy zamku malborskiego na tle europejskim. Konferencję zakończyło wystąpienie Mirosława Jonakowskiego, który podsumował prace konserwatorskie prowadzone przy kościele Najświętszej Marii Panny.

Konferencja była idealną okazją do wymiany poglądów między środowiskami polskimi i niemieckimi, zaktualizowania stanu badań oraz zapoznania się ze wzajemnymi punktami widzenia dotyczących wielu aspektów związanych z historią zamku malborskiego.

Warto podkreślić, że w konferencji wzięli także udział Konsul Generalna Republiki Federalne Niemiec, Cornelia Pieper oraz Burmistrz Malborka, Marek Charzewski.

 

Karol Polejowski
Daniel Gosk

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.