PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Konferencja Castrum sanctae Mariae: Zamek-Rezydencja-Muzeum

Konferencja Castrum sanctae Mariae: Zamek-Rezydencja-Muzeum

W dniach 25-27 maja 2017 r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowego w Malborku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom historii zamku malborskiego. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 20 naukowców z Polski i Niemiec.

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Zamkowego w Malborku i Historische Kommision für ost- und westpreussische Landesforschung i ma na celu nie tylko zaprezentowanie wyników najnowszych badań nad dziejami i funkcjonowaniem zamku malborskiego od średniowiecza do współczesności, ale także wymianę poglądów i dyskusję między naukowymi środowiskami polskimi i niemieckimi.

Konferencja została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy został poświęcony okresowi krzyżackiemu (do 1457), drugi obszar będzie dotyczył okresu polskiego (do 1772), a trzeci czasów współczesnych (XIX-XXI w.), kiedy to zespół zamkowy spełniał i spełnia funkcję muzeum.

Program konferencji

Castrum sanctae Mariae
Burg - Residenz – Museum
Zamek – Rezydencja - Muzeum

Malbork, 25 – 27 maja 2017
Ośrodek Konferencyjny Karwan

Dzień I (25.05.2017)
Ordenszeit / okres krzyżacki (bis/do 1457)

9.00 Begrüßung / Powitanie
9.15-10.00 Andreas Sohn (Paris): Die königliche Residenzanlage auf der Île de la Cité zur Zeit Ludwigs IX. und die Niederlassung der Templer in Paris
10.00-10.45 Udo Arnold (Bonn): Die Marienburg auf dem Weg zum Machtzentrum des Deutschen Ordens

10.45-11.00 pause / przerwa

11.00-11.45 Sławomir Jóźwiak / Janusz Trupinda (Toruń, Gdańsk):  Die Organisation der Marienburg in der Ordenszeit
11.45-12.30 Christofer Herrmann (Berlin, Gdańsk):  Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg - die modernste Fürstenresidenz ihrer Zeit. Überlegungen zur Raum- und Nutzungsstruktur während der Hochmeisterzeit (bis 1457)

12.30-15.00 pause / przerwa

15.00-15.45 Arno Mentzel-Reuters (München): Die Sakraltopologie der Marienburg in der Ordenszeit
15.45-16.30 Monika Jakubek-Raczkowska / Juliusz Raczkowski (Toruń):  Das künstlerische Programm der Schlosskirche in Marienburg

16.30-17.00 pause / przerwa
17.00-17.45 Grischa Vercamer (Berlin): Wirtschaftsführung und Wirtschaftsräume auf der Marienburg
17.45-18.30 Jürgen Sarnowsky (Hamburg): Das Tressleramt. Aufgaben und Raumbedarf

Dzień II (26.05.2017)
Okres staropolski / polnischen Ära (1457-1772)

9.00 Begrüßung / Powitanie
9.15-10.00 Wiesław Długokęcki (Gdańsk): Die Veränderung der Schlossverwaltung zu Beginn der Regierung Sigismund des Alten um 1510. Ursachen und Folgen
10.00-10.45 Aleksandra Girschtoft (Gdańsk): Zamek w połowie XVI w.

10.45-11.00 pause / przerwa

11.00-11..45 Janusz Hochleitner, Karol Polejowski (Malbork): Funkcje Zamku Wysokiego w XVII w.
11.45-12.30 Kazimierz Pospieszny (Poznań): Destruktion und Umgestaltung der ordenszeitlichen Architektur der Marienburger Marienkirche im 17. Jahrhundert

12.30-15.00 pause / przerwa

15.00-15.45 Stefan Samerski (Berlin): Katholisch im protestantischen Kontext. Die Jesuiten auf der Marienburg
15.45-16.30 Michał Woźniak (Toruń): Die Ausstattung der Sakralräume der Marienburg in der Frühen Neuzeit

16.30-17.00 pause / przerwa

17.00-18.30 Zwiedzanie odrestaurowanej przestrzeni sakralnej na Zamku Wysokim

Dzień III (27.05.2017)
Muzeum / Museum

9.00 Begrüßung / Powitanie
9.15-10.00 Artur Dobry (Malbork): Konserwacja zamku w I poł. XIX w.
10.00-10.45 Bernhart Jähnig: Die Bedeutung der Marienburg für das Geschichtsverständnis von Theodor von Schön

10.45-11.00 pause / przerwa
11.00-11.45 Bartłomiej Butryn (Malbork): Restauracja zabytkowego wyposażenia artystycznego z przełomu XIX i XX wieku
11.45-12.30 ks. Wojciech Zawadzki (Warszawa): Stan badań nad malborskim dziedzictwem jezuickim

12.30-15.00 pause / przerwa

15.00-15.45 Tomasz Torbus (Gdańsk): Odbudowa zamku malborskiego na tle europejskim
15.45-16.30 Mariusz Mierzwiński (Malbork): Prace konserwatorskie zamku malborskiego po 1945 r.

16.30-17.00 pause / przerwa

17.00-17.45 Marian Arszyński (Toruń), Mirosław Jonakowski (Malbork): Restauracja kościoła NMP w XXI w.
17.45-18.30 Tadeusz Jurkowlaniec (Warszawa), Maria Poksińska (Toruń): Historia Krzyża Świętego w portalu kaplicy św. Anny w Malborku – wątki polityczne

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.