PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Konferencja „Dewocja i kult w państwie krzyżackim”

 

14.11.2013 r. Muzeum Zamkowe w Malborku Ośrodek Konferencyjny KARWAN
 
dewocja
 
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej Dewocja i kult w Państwie Krzyżackim, która odbędzie się dnia 14 listopada br. w ośrodku konferencyjnym Muzeum Zamkowego w Malborku „Karwan”. W kwietniu 2013 r. została otwarta wystawa sztuki średniowiecznej Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku. Ekspozycja ta stanowi nie tylko prezentację zbiorów muzeum, ale przede wszystkim jest opowieścią o pobożności wieków średnich postrzeganej z perspektywy sztuki tej epoki. Podjęcie tego tematu na wystawie osadzonej w murach krzyżackiego zamku, skłoniło pracowników Muzeum do ponownego przyjrzenia się w szerszej perspektywie kwestii kultu świętych i religijności średniowiecznej na terytorium państwa zakonnego w Prusach.
W temat debaty chcemy włączyć kwestie średniowiecznej teologii, doktryn religijnych, kultu świętych, prywatnej dewocji, jak również artystycznych, czy literackich przejawów religijności. Dewocją nazywamy pobożność i gorliwość w wypełnianiu religijnych praktyk oraz wszelkie aspekty religijności nakierowane „do wewnątrz”, a więc kondycję duchową wiernych i myśl religijną. Słowem kult chcemy zaś objąć to, co w religijności zwrócone „na zewnątrz”, materialne świadectwa i obiekty czci, a więc przede wszystkim sztukę sakralną, także te jej wytwory, które poza religijnym, miały charakter ideologiczny czy propagandowy.
 
 PROGRAM
 
10:00 – Otwarcie konferencji przez Mariusza Mierzwińskiego – dyrektora
Muzeum Zamkowego w Malborku
moderator: dr hab. Janusz Hochleitner, prof.UWM w Olsztynie (wicedyrektor MZM)
10:10 – dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (IHiA UMK Toruń)
Święci jako patronowie obiektów sakralnych w państwie zakonnym w Prusach
10:30 – mgr Monika Czapska (MZM)
Proweniencja figury Chrystusa w Ogrójcu w świetle najnowszych badań
10:50 – dr Juliusz Raczkowski (IZiK UMK Toruń)
Kult i ikonografia św. Marii Magdaleny w państwie zakonnym w Prusach
11:10 – dr hab. Anna Paner, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Polityczny i dewocyjny fenomen kultu świętego Wita
 
11:30 – 12:00 – przerwa
 
moderator: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof.UWM w Olsztynie (red. nacz.“Studiów Elbląskich”)
12:00 – dr Marta Kowalczyk (UWM Olsztyn)
Eucharystia w centrum życia duchowego bł. Doroty z Mątów
według przekazu „Liber de festis” Mistrza Jana z Kwidzyna
12:20 – dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Postacie świętych kobiet w źródłach biograficznych bł. Doroty z Mątów Jana z Kwidzyna
12:40 – dr Monika Jakubek-Raczkowska (IZiK UMK Toruń)
,, AMORIS SAGITTAE ET SPICULA".
Cielesne aspekty mistyki bł. Doroty z Mątów – próba reinterpretacji
13:00 – mgr Alicja Grabowska-Lysenko (IZiK UMK Toruń)
Dekoracja drzwiczek sakramentarium w Mątowach Wielkich jako przyczynek do rozważań nad pobożnością eucharystyczną ludu wiejskiego w Prusach
 
13:20 – 13:40 – dyskusja
 

Organizatorzy:
                        logo       logo                                                                                                       

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.