PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Konferencja: Edukacja a wartości

 

 

 

EDUKACJA

A

WARTOŚCI

 

 

konferencja 19 czerwca 2012 roku

godz. 13:15

 Ośrodek Konferencyjny Karwan

 

 

 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński serdecznie zaprasza w dniu 19 czerwca 2012 roku do wzięcia udziału w konferencji pt. Edukacja a wartości. 

 

 Konferencja ma charakter otwarty.

 

PROGRAM

13.15 Otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego


13.20 Tomasz Bogdanowicz (MZM) — Hermeneutyka edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku


13.30 Marcin Bukowski (SW im. B. Jańskiego) — Wychowywać czy uczyć, czyli o znaczeniu edukacji w rozwoju człowieka


13.40 Violetta Błasiak (SPSK) — Kształcimy aby wychowywać - tożsamość szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


13.50 Maria Chodkiewicz (SPSK) — Integralny rozwój osoby jako cel działań edukacyjnych szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


14.00 Ewa Kasprzyk (MZM) — Wybrane formy działań edukacyjnych MZM - na przykładzie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym


14.10 Dyskusja — moderator kierownik Działu Edukacji MZM Tomasz Bogdanowicz


14.20 — Spektakl pt. Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK ze Smolajn


14.55 — Przerwa


 

 

Partnerami konferencji są:

 •  Stowarzyszenie Przyjaciół Katolickich
   
 • Wydział Zamiejscowy w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.