PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Konferencja naukowa: Funkcje muzeum współcześnie

 

 V Konferencja Naukowa z cyklu - 
Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego:

 

 FUNKCJE MUZEUM WSPÓŁCZEŚNIE


Ośrodek Konferencyjny Karwan, 25 października 2012 r.

 

  

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konferencji „Funkcje muzeum współcześnie”.

Piętnaście lat temu zamek malborski został wpisany na listę UNESCO, a w ubiegłym roku nasze Muzeum przeżywało jubileusz 50 lat swego istnienia. W tym okresie chcemy włączyć się w debatę społeczną nad obliczem polskiego muzealnictwa w XXI wieku. Nasze zaproszenie kierujemy do osób nieprzypadkowych, które poprzez swoją dotychczasową pracę zawodową z różnych perspektyw obserwują zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania w Polsce tych instytucji kultury. Nasza malborska debata w dużym stopniu ma przyczynić się do upowszechnienia – adresowanych do środowiska muzealników – postulatów modernizacyjnych. Tradycja i podejmowane przez muzea inicjatywy nie zawsze są właściwie rozumiane. Czy rzeczywiście sposób pracy polskich muzeów powinien zasadniczo się zmienić? Czy należy weryfikować dotychczasowe funkcje naszych placówek? Pragniemy, by to forum wymiany doświadczeń i przemyśleń było ważnym głosem dyskusji i przyczynkiem do nakreślenia kierunków dalszej pracy środowiska muzealnego.


Zapraszamy do wypowiedzi w przewidywanych obszarach tematycznych, jak np.:

· zagadnienie nadrzędności funkcji muzeum;
· sens określenia „nowoczesne muzeum”;
· granice nowoczesności w muzeum;
· muzeum wirtualne;
· problematyka tworzenia i popularyzowania kolekcji w dobie nowych środków masowej komunikacji;
· misja muzeum w obiekcie zabytkowym;
· kopia i oryginał;
· frekwencja, a ochrona zabytków;
· publiczność muzeum i jej oczekiwania;
· działalność edukacyjna i strategie popularyzatorskie;
· kształtowanie aktywnego uczestnictwa w ofercie muzeum;
· oczekiwania i współpraca, relacje środowiska lokalnego i muzeum;
· tożsamość muzeum;
· muzeum produktem turystycznym;
· muzeum „sceną jarmarku kultury”;
· kierunki i możliwości rozwoju zawodowego kadr.

 

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 19 października 2012. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na karcie uczestnika.

 
- pobierz kartę uczestnika (doc)

- pobierz program konferencji str. 1 (jpg)

- pobierz program konferencji str. 2 (jpg)

  

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konferencji.

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.