PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Konferencja naukowa "Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych."

Konferencja naukowa "Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych."

W dniu 10 grudnia 2021 w ramach Projektu Straty prowadzonego przez Muzeum Zamkowe w Malborku odbędzie się konferencja naukowa  "Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych."

 

Więcej informacji o raz  formularz zgłoszeniowy na koferencję znajdują się na stronie Projektu Straty: https://straty.zamek.malbork.pl/zaproszenie-na-konferencje/?fbclid=IwAR0MWfZL2rq_cmxX-W7i4wvwE2JJezkKFSy9-tlCmJzxD4GOfXAmtphbjk4 

 

 

 Poniżej przedstawiamy pełen program konferencji:

 

 

10:00-10:20 dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Powitanie i wprowadzenie do konferencji

 

10:20-10:40 Małgorzata Zając (Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, MKDNiS, Wydział Restytucji Dóbr Kultury)

Program „Badanie polskich strat wojennych” a baza strat wojennych MKDNiS

 

10:40-11:00 Kacper Martyka (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)

Straty wojenne archeologicznej kolekcji dawnego Grenzlandmuseum Neidenburg. Wyniki projektu i niespodziewane malborskie tropy

 

11:00-11:20 Tomasz Niklas (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie)

Oddział nr 1 Muzeum Wojska Polskiego w Malborku w świetle dokumentów ze zbiorów CAW-WBH w Warszawie

11:20-11:30 Dyskusja

11:30-12:00 Przerwa kawowa

 

12:00-12:20 Aleksandra Siuciak (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Biografia i działalność Zofii Hendzel - kierowniczki Oddziału Nr 1 Muzeum Wojska Polskiego w Malborku.

 

12:20-12:40 Jacek Zinkiewicz (Muzeum Krakowa)

Badania proweniencji militariów pozyskanych do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z powojennej składnicy muzealnej w Namysłowie

 

12:40-13:00 Antoni R. Chodyński (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Nieznana zbrojownia Zygmunta Działowskiego w ziemi chełmińskiej (2. połowa XIX wieku).

 

13:00-13:20 Bartłomiej Butryn (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Inwentarz nieistniejącej kolekcji jako źródło inspiracji dla badań artystycznych i proweniencyjnych. Studium wybranych przypadków.

13:20-13:30 Dyskusja

13:30-14:20 Przerwa obiadowa

14:20-14:40 Aleksander Masłowski (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Problemy edycji XIX-wiecznych obcojęzycznych źródeł rękopiśmiennych na przykładzie „Inwentarza Blella”

 

14:40-15:00 Daniel Gosk (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Problem terminologii bronioznawczej na przykładzie inwentarza Theodora Blella

15:00-15:20 Marta Krzyżowska (Muzeum Gdańska)
W bliskim rozproszeniu - album Johanna Carla Schultza ze zbiorów Muzeum Gdańska

 

15:20-15:40 Monika Czapska, Bartłomiej Butryn (Muzeum Zamkowe w Malborku)

„Kopie” głównej kompozycji retabulum ołtarzowego Hansa Memlinga z kościoła NMP w Gdańsku. Wokół problematyki dawnych zbiorów malborskich z zakresu malarstwa.

 

15:40-16:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.