PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Konferencja naukowa - pt. Mniejszości etniczne (narodowe) na terenie Żuław

 

Konferencja naukowa Mniejszośći narodowe


Data wydarzenia:  11 marca 2016, godz. 10:00
Miejsce: OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN, ul. Starościńska 1,
             82-200 Malbork
Wstęp:  WOLNY
 
Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 11 III 2016 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na ostatnią już konferencję organizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Tym razem tematem obrad nie będą realizowane prace konserwatorskie, a niezwykle ciekawa kwestia mniejszości narodowych na terenie Żuław. Konferencja podzielona została na dwie sesje, w każdej z nich przyjęte zostały ramy czasowe omawianej problematyki. Sesja pierwsza obejmuje okres do I rozbioru Polski, druga natomiast traktuje o ostatnich dwóch stuleciach. Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę 10.00., w przerwie około godz. 12.30 w Przyziemiu Karwanu nastąpi otwarcie wystawy dotyczącej problematyki mniejszości narodowych na terenie Żuław, po której oprowadzał będzie Pan Ryszard Rząd - kurator wystawy. Sesja druga potrwa do godziny 14.30 i zostanie zakończona dyskusją. W załączeniu zaproszenie na konferencję ze szczegółowym programem.
 


PROGRAM KONFERENCJI


10.00
- otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

Sesja I:
Do I rozbioru Polski moderator – dyrektor MZM Mariusz Mierzwiński

Janusz Hochleitner
Św. Wojciech na Żuławach

Jarosław Wenta
O Holendrach w Prusiech niegdyś krzyżackich. Przypadek Doroty z Mątów Wielkich na Żuławach

Stanisław Kuprjaniuk
Mennonici na Żuławach Malborskich

Sławomir Kościelak
Rezydencja jezuitów w Malborku i jej międzynarodowa obsada duszpasterska

Sławomir Augusiewicz
Brandenburska załoga Malborka w latach 1629-1635

12.00 Dyskusja

12.30 Zwiedzanie wystawy
Mniejszości etniczne na terenie Żuław
pod kierunkiem kuratora wystawy Ryszarda Rząda – Przyziemie Karwanu


13.00 Sesja II:
Ostatnie dwa stulecia
moderator – kurator MZM Barbara Pospieszna

Barbara Krysztopa-Czupryńska
Żuławy Wiślane w dziewiętnastowiecznych publikacjach brytyjskich

Norbert Kasparek
Powstańcy listopadowi na Żuławach

Ks. Krzysztof Bielawny
Dzieje parafii luterańskich w granicach superintendentury malborskiej z okresu międzywojnia

Grzegorz Berendt
Żydowskie ślady na Żuławach Wiślanych

Tomasz Gliniecki
Walki Armii Czerwonej na Żuławach Wiślanych w styczniu 1945 roku

Wojciech Gajewski
Kościoły ewangelikalne na Żuławach dziś

14.30 Dyskusja

 

Zaproszenie na konferencję - pobierz (jpg) awers

Program konferencji - pobierz (jpg) awers


Konferencja organizowana przez:

 


 

  

Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.