PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.

Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.Konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku” oraz otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.

W dniu 29 maja 2014 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się konferencja naukowa „Żuławy w 1945 roku”. Konferencję otworzył wicedyrektor muzeum dr hab. Janusz Hochleitner. Organizatorami przedsięwzięcia byli Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Sztutthof w Sztutowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, oddział w Malborku.

Żuławy, to niezwykle ciekawy i jednocześnie ciągle nieodkryty region Polski, wymagający pogłębiania badań interdyscyplinarnych, nad dotąd mało znaną historią najnowszą. Spotkanie prelegentów z różnych ośrodków badawczych ukazało zmiany polityczne, militarne, gospodarcze i ludnościowe na Żuławach zapoczątkowane w 1945 roku. Pierwszą część konferencji dotyczącą działań wojennych, poprowadził dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Publiczność licznie zgromadzona w Ośrodku Konferencyjnym w Karwanie wysłuchała następujących referatów:

- „ Operacja pomorska Armii Czerwonej na Żuławach w 1945 r.”, Wojciech Łukaszun, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

- „ Walki 321. Dywizji Strzeleckiej o opanowanie Żuław Elbląskich w styczniu 1945 r.”, Tomasz Gliniecki, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu”.

- „ Drogi ewakuacji ludności niemieckiej przez Żuławy na przełomie 1944/45”, Marcin Westphal, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

- „Malbork 1945. Raport z oblężenia”, Ryszard Rząd, Muzeum Zamkowe w Malborku.

- „Mierzeja Wiślana w działaniach wojennych w 1945 r.”, prof. dr hab. Wiesław Łach, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.

Drugą część konferencji „Budowanie i wojna po wojnie” moderował Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Sztutthof w Sztutowie, w której prelegenci wygłosili następujące referaty:

-„Sytuacja ludności na Żuławach po wkroczeniu Rosjan do końca 1945 r.”, Bartłomiej Garba, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

- „Niemcy w gminie Stutthof/Sztutowo w 1945 r.”, Marcin Owsiński, Muzeum Sztutthof w Sztutowie.

- „ Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku”, Marzena Kruk, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku.

- „Osadnicy na ziemi malborskiej w 1945 r. Zmiany Ludnościowe i kształtowanie się życia społecznego”, Jolanta Justa, Muzeum Zamkowe w Malborku.

- „Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku wobec zbrodni na Żuławach”, Łukasz Jasiński, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zaprezentowana na konferencji problematyka zyskała uznanie w środowisku lokalnym, czego dowodzi bardzo duża frekwencja oraz ożywiona dyskusja, w trakcie której zaproponowano kontynuowanie tematyki.

Tego dnia otwarto również wystawę czasową „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II Wojny Światowej” . Wystawa merytorycznie została przygotowana przez zespół pracowników z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ukazuje ona w atrakcyjny sposób za pomocą eksponatów, dokumentów i w większości niepublikowanych dotąd fotografii życie codzienne żołnierzy walczących na frontach II Wojny Światowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.