PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenne

Wydarzenia / Konferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku

Konferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w MalborkuKonferencja podsumowująca prace z zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku

W dniach 29-30 listopada, blisko 100 osób, wzięło udział w międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu VIII Spotkań im. Macieja Kilarskiego Prace konserwatorskie w zespole kościoła NMP w Malborku. Próba podsumowania.

Muzeum Zamkowe w Malborku od 2004 roku organizuje konferencje pod zbiorczym tytułem „Spotkania Malborskie”. Są one forum prezentacji badań z zakresu historii, historii sztuki, kultury, konserwatorstwa - problematyki bliskiej inż. arch. Maciejowi Kilarskiemu (1922-2003). Cykl ten jest symbolicznym upamiętnieniem oraz wyrazem szacunku i wdzięczności dla wieloletniego pracownika Muzeum Zamkowego w Malborku i członka Rady Muzealnej, konserwatora zabytków, historyka sztuki, wybitnego badacza architektury zamku malborskiego. Był on autorem wielu prac badawczych i opracowań naukowych, dotyczących głównie zamku w Malborku, jak też aktywnym uczestnikiem powojennej odbudowy miasta Gdańska i malborskiej warowni.

Tym razem, celem spotkania było przedyskutowanie najbardziej istotnych problemów związanych z założeniami programowymi i realizacją prac. Dyskusja była bardzo intensywna, wielowątkowa i momentami emocjonalna, ale utrzymana koleżeńskim tonie. Przyniosła wiele interesującego materiału, inspirującego do dalszych działań. Wygłoszone referaty i najważniejsze głosy w dyskusji zostaną opublikowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.