PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Konferencja: Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach

Pobierz i wydrukuj program konferencji (pdf)

 

IV Konferencja z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego

IV Konferencja z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego – Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza serdecznie Państwa do uczestnictwa w IV konferencji z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, organizowanej w dniach 10-11 września 2010 w powiązaniu z uroczystym zakończeniem eksponowania wystawy Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach.

Jubileuszowa ekspozycja pod tytułem Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach w założeniu organizatora - Muzeum Zamkowego w Malborku oraz współorganizatorów, Muzeum Narodowego w Gdańsku i Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu - ma być prezentacją najlepszych, bądź najciekawszych zabytków artystycznych z terenu Prus Krzyżackich, jakie znajdują się obecnie w posiadaniu polskich instytucji muzealnych i diecezjalnych. Podzielona zostanie na kręgi oddziaływania elit władzy i ich wpływy na obraz artystycznego dziedzictwa. Zatem będzie prezentacją dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, które powstały z fundacji Zakonu, mecenatu kościelnego i zamówień publicznych: miejskich i wiejskich.

W naszym zamierzeniu konferencja ma być forum wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych badań, na które już nie byłoby miejsca w katalogu, a warto je zapisać, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia polskich badaczy w tej dziedzinie. Muzeum Zamkowe w Malborku zapewnia, że materiały posesyjne ukażą się w odrębnym tomie.

Rok Grunwaldzki na zamku w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.