PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Malborscy Świadkowie Historii - konkurs


Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku pragnie zaprosić szkoły gimnazjalne i Ponadgimnazjalne z Malborka i powiatu malborskiego do wzięcia udziału w konkursie historyczno-kulturowym pt. "Malborscy Świadkowie Historii" organizowanym w terminie od 25 lutego do 30 kwietnia 2014 roku.
Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi historią regionalną, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie kim jestem? skąd pochodzę? gdzie jest mój dom?
Zakres tematyczny konkursu: Powojenna historia miasta Malborka i powiatu malborskiego. Losy mieszkańców przybyłych na Ziemię Malborską po 1945 roku.
Organizatorzy przewidzieli w konkursie miejsca od I –III oraz ciekawe nagrody.
W załączeniu przedstawiamy regulamin konkursu.
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku oraz Malborskie Cetrum Kultury i Edukacji.

 

REGULAMIN KONKURSU - MALBORSCY ŚWIADKOWIE HISTORII

 
1. Organizatorem konkursu Malborscy Świadkowie Historii jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

2. Konkurs historyczno-kulturowy adresowany jest do uczniów szkół: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Zakres tematyczny konkursu: Powojenna historia miasta Malborka i powiatu Malborskiego. Losy mieszkańców przybyłych na Ziemię Malborską po 1945 roku.

4. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi historią regionalną, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące własnej tożsamości i nawiązanie przez nich kontaktu z osobami tworzącymi historię lokalną.

5. Zadaniem konkursu jest zebranie i opracowanie przez uczniów mało znanych, niepublikowanych relacji i wspomnień dotyczących historii najnowszej Malborka i powiatu malborskiego.

6. Zadanie może być realizowane w następującej formie:
- wywiadu nagranego w formie filmu lub zapisu na np. dyktafon na płycie DVD
- pisemnego sprawozdania
- prezentacji multimedialnej na płycie DVD

7. Konkurs przeprowadzany jest na jednym etapie od 25.02 – 30.04.2014 r.

8. Praca konkursowa może być wykonana przez jednego ucznia lub zespół uczniów.

9. Uczestnik zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dopiskiem KONKURS MALBORSCY ŚWIADKOWIE HISTORII drogą elektroniczną na adres e-mail: j.justa@zamek.malbork.pl lub drogą listową na adres Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.

10. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy zawierającą krótki opis merytoryczny tematu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego konkurs w szkole.

11. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (miejsce od I-III). Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.

12. Prace przesyłane są na konkurs do 30 kwietnia 2014 roku na adres Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, z dopiskiem Malborscy Świadkowie Historii.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 maja 2014 roku na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl.

14. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Muzeum, mogą zostać wykorzystane w działalności statutowej Muzeum Zamkowego w Malborku.

15. Autor pracy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pobierz regulamin konkursu (doc) -  tutaj
 


Patroni konkursu
 

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku

  

 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 


Malborskie Cetrum Kultury i Edukacji

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.