PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Malborskie Liceum Plastyczne po raz czwarty w murach zamku

Już do tradycji należy coroczny plener malarski organizowany dla uczniów Liceum Plastycznego mieszczącego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku. Tegoroczny plener, który odbył się w dniach 8 – 12 czerwca 2015 r. zgromadził 20 młodych adeptów sztuki. W ramach umowy o współpracy pomiędzy muzeum, a szkołą opiekę nad młodzieżą sprawował Dział Edukacji oraz nauczyciele plastycy. 
Po raz pierwszy obok uczniów klasy trzeciej liceum o specjalności: fotografia i dekoracja wnętrz, pojawili się gościnnie ich młodsi koledzy z klasy pierwszej zespołu szkół tworzący tzw. grupę artystyczną. W ramach opracowanego specjalnie na tą okazję programu młodzież zwiedziła Muzeum Zamkowe. Spotkała się także z panią Wiesławą Połom – Jakubowicz, kuratorem wystawy Obiektywem Mistrza Kazimierza Lelewicza, która odkryła przed młodymi adeptami sztuki tajniki pracy niezwykłego fotografika.
Wyjątkowo sympatyczna atmosfera oraz pogoda sprzyjały pracy twórczej. Młodzież uwrażliwiona na piękno otoczenia poddała się niezwykłemu urokowi architektury gotyckiej. Na miejsca plenerowe wybrano Ogród Różany Wielkiego Mistrza, okolice Gdaniska, Młyna, Międzymurze Zachodnie oraz suchą fosę. W sumie powstało 25 prac wykonanych akrylem i olejem. W dniu 12 czerwca o godz. 16.00, w Piwnicy pod Wielkim Refektarzem nastąpiło oficjalne podsumowanie pleneru oraz otwarcie wystawy prac. Podczas uroczystości głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Malborku, pan Zbigniew Kowalski oraz przedstawicielka młodzieży, która zaprezentowała prace i opowiedziała zaproszonym gościom o wrażeniach z tegorocznego pleneru. Po części oficjalnej młodzi artyści zaprosili zebranych gości na spotkanie przy ognisku. 
Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia 2015 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.