PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Marienburska Rota Ciężka Piechoty Zaciężnej „Czarne Koty” w służbie Rycerskiego Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

Marienburskie Żelazo A.D. 2016 – Rekonstrukcja Miecza Krzyżowca
Wytworzonego ku Czci 316 Cichociemnych w Roku 2016 Im Poświęconym
Projekt jest obywatelską inicjatywą, która podjęta została przez grupę naukowców i wytwórców, specjalistów w zakresie wysokich technologii dawnej metalurgii żelaza i jego stopów.
W czasie od lipca 2015 roku do lipca roku 2016 na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku zespół realizował badania nad średniowieczną produkcją mieczowniczą, przeprowadzając liczne eksperymenty z zakresu hutnictwa, kowalstwa oraz towarzyszące im analizy o charakterze materiałoznawczym. Punktem centralnym tych działań było wykonanie miecza dedykowanego dla upamiętnienia Cichociemnych, którym rok 2016 został poświęcony decyzją Ministra Obrony Narodowej RP Pana Antoniego Macierewicza, a któremu nadano nazwę własną „316” odnoszącą się do liczby Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zrzucanych do okupowanej Polski podczas II wojny światowej. Należy zauważyć, iż owych trzystu szesnastu Polskich Żołnierzy już po ich dotarciu na okupowane terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanowiło kadrowy personel Armii Krajowej i z tego też powodu ponieśli oni bezpośrednie, wysokie straty w walce z niemieckim okupantem.

Prowadzone badania eksperymentalne dotyczyły kolejno metod doboru i pozyskiwania rud, z których otrzymywano metal, hutnictwa odmiennych stopów żelaza, w tym wytopu stali wysokogatunkowych, ich obróbki, łączenia, formowania, utwardzania temperaturowego i wykańczania oraz zabezpieczania antykorozyjnego. Sporo uwagi poświęcono owianym legendami stalom damasceńskim znanym jako bułaty, z którymi uczestnicy wypraw krzyżowych spotykali się w trakcie krucjat do Ziemi Świętej. Zostały one porównane z cenionymi i powszechnymi wówczas w Europie wyrobami kompozytowymi, polegającymi na łączeniu ze sobą stopów żelaza o różnych właściwościach. Zabiegi te, oprócz najważniejszej dla użytkownika broni funkcjonalności, czyli elastyczności i twardości, nierzadko cechowały się wyjątkowymi walorami estetycznymi. Szczególnie ciekawie jawią się owocne próby wzbogacania metalu o żelazo pochodzenia meteorytowego, które nadało wytworzonym stopom doskonałe parametry mechaniczne. Korzystając z opanowanych technik średniowiecznego wytwórstwa, wykuto kilkanaście głowni mieczowych, z których część uległa zniszczeniu w trakcie dopracowywania metod przeprowadzania zabiegów hartowania i odpuszczania. Z tym większą mocą unaoczniło to wysoki stopień trudności wykonania mistrzowskich dzieł dawnych kowali mieczowników.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.