PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Międzynarodowa konferencja naukowa: Grunwald-Tannenberg-Zalgiris 1410-2010

Do pobrania:
Program konferencji Grunwald-Tannenberg-Zalgiris 1410-2010 (pdf)

Grunwald-Tanneberg-Zalgiris 1410-2010

Grunwald-Tanneberg-Zalgiris 1410-2010. Historia-tradycja-polityka

Tak brzmi tytuł międzynarodowej konferencji, która w dniach 20-24 września 2010 roku odbyła się w Malborku i w Krakowie.

Organizatorami konferencji są: Muzeum Zamkowe w Malborku, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zamek Królewski na Wawelu oraz Rada Miasta Krakowa.

Było to jedno z ważniejszych wydarzeń na mapie międzynarodowych obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Zaproszenie na nią przyjęli najwybitniejsi badacze zajmujący się problematyką wielkiej wojny, bitwy Grunwaldzkiej i jej tradycji oraz wykorzystaniem w polityce i propagandzie. Głos zabrali naukowcy polscy skupieni wokół wielkich ośrodków akademickich – Krakowa, Gdańska, Torunia, Szczecina, Kielc, Siedlec. Efekty swoich badań przedstawią także badacze z Niemiec (z Kolonii, Poczdamu, Lipska, Kilonii), Szwecji (Göteborga) Białorusi (Mińska), Litwy (Wilna, Siauliai), Francji (Lyonu), Stanów Zjednoczonych (Monmouth).

Znawcom i miłośnikom nauk humanistycznych, a w szczególności mediewistom nie trzeba przybliżać sylwetek prelegentów. Warto wymienić nazwiska takie jak: prof. dr Udo Arnold, prof. dr Sven Ekhdal, prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. dr Sylvain Gouguenheim, prof. dr Klaus Militzer, prof. dr hab. Grażyna Stachówna, dr hab. Roman Czaja, dr hab. Adam Szweda, dr hab. Sławomir Jóźwiak, dr hab. Sobiesław Szybkowski, dr hab. Lidia Korczak, dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. Maria Starnawska, prof. dr Werner Paravicini i wielu innych. Uczestnicy konferencji zastanowili się wspólnie nad dziedzictwem świata, który wtedy odchodził, nad tymi wszystkim ideami, które ożywiały ówczesnych ludzi, nad dzisiejszym wymiarem tamtych wydarzeń.

W Malborku przeprowadzona została część średniowieczna. Można było wysłuchać referatów o społecznych oraz gospodarczych skutkach bitwy i wielkiej wojny. Podjęta została również tematyka samych zamków krzyżackich jako podstawy ugruntowania się władzy krzyżackiej. Uwaga została poświęcona także dyplomacji poprzedzającej bitwę grunwaldzką.

Tematyka tradycji grunwaldzkiej, miejsca Grunwaldu w muzyce, literaturze i sztukach plastycznych podjęta została w Krakowie. Mowa była i o dziejach pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, o przedstawieniach bitwy w przedstawieniach kronikarzy i hagiografów, o sylwetce króla Jagiełły i księcia Witolda w literaturze starobiałoruskiej, o poemacie Bellum Prutenum, o literackich wyobrażeniach bitwy pod Grunwaldzkiej u Sienkiewicza, Przyborowskiego, Kraszewskiego, o filmie Aleksandra Forda, będącym ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza, jak i o pieśni „Bogurodzica” i jej miejscu w świadomości Polaków. Mury zamku w Malborku, zamku na Wawelu oraz Sali Rady Miasta Krakowa były gościnnymi gospodarzami, świadkami spotkania i dyskusji naukowców, dla których bitwa sprzed sześciuset lat zajmuje ważne miejsce w dorobku zawodowym i niejednokrotnie jest pasją życia. Konferencja miała na celu nie tylko podsumowanie dotychczasowych badań nad bitwą grunwaldzką i jej tradycją, lecz także wyznaczenie nowych kierunków badań.

Językami konferencji były polski, angielski i niemiecki. Konferencja była w całości tłumaczona symultanicznie.

Tłumaczenie symultaniczne zapewnia VIVALANG nowoczesne biuro tłumaczeń | www.vivalang.pl
 

Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu oraz Rada Miasta Krakowa

 

 Rok Grunwaldzki na zamku w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.