PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskich w Regionie Bałtyckim i w Norwegii" zrealizowana ze śro

W dniach 18 i 19 września b.r. w zamku Malbork odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskich w Regionie Bałtyckim i w Norwegii".
Konferencja zorganizowana została w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b”, który ma na celu dofinansowanie działań partnerskich podejmowanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Muzeum Zamkowe w Malborku jako Beneficjent realizujący projekt pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku" w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "b" nawiązało współpracę z Muzeum Sunnhordland w Norwegii. Jednym z zaplanowanych działań partnerskich była organizacja wspólnej konferencji naukowej, w trakcie której przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku zaprezentowali referaty dotyczące uwarunkowań konserwatorskich, założeń projektowych i aktualnego stanu zaawansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych na Zamku Wysokim w Malborku, realizowanych w ramach w/w Projektu. Partnerzy z Muzeum Sunnhordland przedstawili referat dotyczący prac konserwatorskich przeprowadzonych na obszarze średniowiecznego zespołu klasztornego Halsnøy, zaś prelegenci z Litwy i Szwecji przedstawili własne doświadczenia w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych w ich krajach. 
Partnerzy z Muzeum Sunnhordland oraz zaproszeni goście po zakończeniu części teoretycznej odbyli wizytę studyjną na obszarze prowadzonych na Zamku Wysokim prac konserwatorskich i robót budowlanych, aby pod opieką specjalistów z Muzeum Zamkowego i ze strony wykonawcy prac, zapoznać się z ich zakresem, stanem zaawansowania oraz problemami wykonawczymi, nieuniknionymi przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia. Drugiego dnia uczestnicy konferencji, w ramach wyjazdu studyjnego, zwiedzili Katedrę i Zamek w Kwidzynie oraz Zamek w Gniewie, zapoznając się z ich problematyką konserwatorską oraz działalnością edukacyjną i promocyjną.
Konferencji naukowej towarzyszył także, odbywający się na Zamku w Malborku, XXV Zjazd Generalny Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, co stworzyło okazję do szerszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń z zakresu prac konserwatorskich i robót budowlanych w krajach zlokalizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.
Goście z Muzeum Sunnhordland, Partnerzy realizowanego projektu współpracy dwustronnej, byli pod ogromnym wrażeniem zarówno samego Zamku jak i trwających w zespole kościoła NMP prac konserwatorskich. Już w październiku, w ramach dalszych działań partnerskich, Muzeum Zamkowe w Malborku ponownie gościć będzie grupę kolegów z Norwegii. Będzie to kolejna okazja do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń nie tylko w zakresie konserwatorskim ale również w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.