PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Międzynarodowa Konferencja ”World Heritage Route Grand Tour of the Baltic Sea”, Wilno 27-28 IV 2016

Międzynarodowa Konferencja ”World Heritage Route Grand Tour of the Baltic Sea”, Wilno 27-28 IV 2016

O tendencjach w światowej turystyce dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji ”World Heritage Route Grand Tour of the Baltic Sea” w Wilnie. Sesję zorganizowały dwa miasta z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: Visby i Wilno. Uczestniczyli w niej gospodarze wybranych obiektów z Listy UNESCO, które znajdują się w krajach wokół Morza Bałtyckiego oraz Norwegii. Stronę polską reprezentował Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Marek Stokowski, główny specjalista ds. współpracy z zagranicą z malborskiej warowni. Referaty i prace warsztatowe koncentrowały się na tematyce tzw. dróg kulturowych, stanowiących silny trend rozwojowy światowej turystki. Współpracujące ze sobą od trzech lat obiekty nadbałtyckie, wśród nich Zamek Malbork, stawiają sobie za cel stworzenie własnej trasy kulturowej, która spinałaby je ze sobą dzięki infrastrukutrze informacyjnej oraz uzupełniającym się wzajemnie treściom przekazywanym w każdym z tych miejsc. 
Uzupełnieniem prac konferencyjnych był raut w Ambasadzie Królestwa Szwecji oraz znakomity koncert symfoniczny w Filharmonii Wileńskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.