PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Militaria perskie i indoperskie

 baner wystawy - Militaria perskiei indoperskie

 

Militaria perskie i indoperskie

z kolekcji Lecha Kobylińskiego 

pozyskane przez Muzeum Zamkowe w Malborku

 

 

wystawa: 20 listopada – 17 grudnia 2012 roku

miejsce ekspozycji: Łaźnia Infirmerii na Zamku Średnim

kurator wystawy: Antonii Chodyński

 

Zapraszamy na prezentację zakupionej przez Muzeum, dzięki wsparciu MKiDN, części kolekcji profesora Politechniki Gdańskiej Lecha Kobylińskiego. Czterdzieści dziewięć wystawionych przykładów perskiego i indoperskiego oręża stanowi mniejszą część liczącej łącznie sto pięć zabytków kolekcji. Pozostałych pięćdziesiąt sześć sztuk broni, zostało podarowanych przez profesora Kobylińskiemu do zbiorów Muzeum - cała kolekcja zostanie zaprezentowana publiczności w przyszłym roku.

 

W jej skład wchodzą zabytkowe militaria różnych rodzajów i typów, które występowały na terenie dawnego imperium szachów perskich w okresie od XVI do połowy XIX wieku. Są to przede wszystkim znakomite szable perskie i indoperskie (szamsziry) z głowniami wykutymi z bułatu, popularnie zwanego stalą damasceńską. Białą broń kłutą wzbogacają puginały perskie i mogolskie. Najstarsze szable pochodzą z czasów panowania szacha Abbasa I (1587-1629), większość z okresu jego następców z rodu Safawidów (do 1735/36 r.). W kolekcji znalazło się też kilka przykładów zbroi, bogato dekorowanych hełmów i karwaszy, strzelb, pistoletów i broni drzewcowej.

Otwarcie wystawy 20 listopada, godz. 16:00, wstęp wolny.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.