PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenne

Wydarzenia / Monachijczyk w Malborku. Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku - wystawa

 

Pałac Wielkich Mistrzów w Malborku od południowego zachodu
Domenico Quaglio, 1834 płótno, olej
Muzeum Narodowe w Gdańsku; nr inw. MNG/SD/321/M

   

Wystawa czynna:     20 czerwca - 6 września 2015
Miejsce ekspozycji:   Sala Siedmiofilarowa - Zamek Średni
Kurator wystawy:    Justyna Lijka

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński ma zaszczyt zaprosić na otwarcie nowej wystawy w Sali Siedmiofilarowej  "Monachijczyk
w Malborku. Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku".

Jej bohater Domenico Quaglio (1787-1837), monachijski malarz zabytków architektury i pejzaży, w roku 1832 odwiedził miasteczko nad Nogatem.
A artystycznym śladem jego bytności w dawnej rezydencji wielkich mistrzów Zakonu Niemieckiego był cykl malowniczych obrazów, ukazujących w kilku kadrach wygląd zamku malborskiego po tzw. romantycznej restauracji, przeprowadzonej pod honorowym patronatem rodzinny królewskiej.

 

Widok zamku malborskiego od południowego zachodu
Rys. D. Carlo, ryt. Johannes Hausheer (1813-1841), przed 1841
papier, techniki metalowe mieszane
Muzeum Zamkowe w Malborku; nr inw. MZM/R/126


W roku 1833 powstało pierwsze płótno przedstawiające panoramę zamku od południowego zachodu, które doczekało się później wielu graficznych powtórzeń i interpretacji. W kadrze tym trójczłonowa sylweta ceglanej warowni, wkomponowana w nadrzeczny pejzaż, epatuje strukturą majestatycznie pnących się ku górze architektonicznych form, stanowiąc przeciwwagę dla horyzontalnych elementów pejzażu. W roku następnym artysta namalował nastrojowy obraz z widokiem Pałacu Wielkich Mistrzów od strony podzamcza, ożywiony barwnym sztafażem figuralnym.
Natomiast w kolejnych latach opracowywał widoki wnętrz pałacowych – Letniego Refektarza i Wysokiej Sieni, koncentrując swą uwagę na ich przejrzystej architekturze i barwnych witrażach o symbolicznej wymowie. 

   
Pocztówka z widokiem zamku malborskiego od południowego zachodu
Nieznany wydawca według litografii Friedricha Heinricha Bilsa (1801-1853), 1926

karton, fotolitografia, druk/ Muzeum Zamkowe w Malborku; MZM/DH/1214

 

 Warto zobaczyć i przenieść się na chwilę w przeszłość malborskiego zamku.

Oficjalne otwarcie wystawy - 19 czerwca, godz. 17:00, Sala Siedmiofilarowa na Zamku Średnim - WSTĘP WOLNY!
 

Pobierz zaproszenie na otwarcie wystawy 19 czerwca - strona 1 (kliknij tutaj)

Pobierz zaproszenie na otwarcie wystawy 19 czerwca - strona 2 (kliknij tutaj)

 

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.