PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Monumentalna figura Madonny na zamku malborskim - konferencja naukowa

 
Dyrekcja Muzeum Zamkowego w Malborku oraz fundacja Mater Dei mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Monumentalna figura Madonny na zamku malborskim.
 

Data wydarzenia: 13 marca 2015, godz. 10:00
Miejsce wydarzenia: Ośrodek Konferencyjny KARWAN, Przedzamcze, ul. Starościńska 1
Wstęp: WOLNY

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 - rozpoczęcie
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński - otwarcie

Pan Arkadiusz Binebessel - zagajenie

Wiceprezes fundacji Mater Dei Andrzej Panek
Geneza i działalność fundacji Mater Dei

Uroczyste przekazanie na ręce Dyrektora MZM zebranych przed fundację Mater Dei środków finansowych przeznaczonych na odbudowę malborskiej figury Madonny.

10.30 Sesja I
Konteksty historyczne i teologiczne
moderator obrad - dyrektor Mariusz Mierzwiński

dr. Karol Polejowski (Gdańsk)
Madonna jako patronka zakonu

dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (Toruń)
Tzw. Kolos Malborski - geneza typu przedstawieniowego

dr Barbara Pospieszna (Malbork)
Z piasku i popiołu unser Frauen Bild

dr Juliusz Raczkowski (Toruń)
Problematyka warsztatowa i styloznawcza Kolosa Malborskiego

 

12.00 przerwa

 

12.30 Sesja II
Konteksty artystyczne i konserwatorskie
moderator obrad Andrzej Panek

mgr Krystyna Jarosławska (Warszawa)
Ideologia krucjatowa

dr hab. Janusz Hochleitner  (Olsztyn, Malbork)
Kult maryjny w diecezji pomezańskiej do początków XVI wieku

dr hab. Michał Woźniak  (Toruń, Bydgoszcz)
Kształt liturgii w kościele zamkowym w Malborku

mgr Bernard Jesionowski (Malbork)
Historia malborskiego monumentu

mgr Paweł Grosicki (Warszawa)
Podstawy do odtworzenia figury Madonny

mgr Marcin Kozarzewski (Warszawa)
Rekonstrukcja malborskiej Madonny (2014-2016)

14:00 - dyskusja

 Zaproszenie na konferencję - pobierz (jpg) awers
 

 Zaproszenie na konferencję -  pobierz (jpg) rewers

 


Konferencja organizowana przez:

 

                           

 

Odbudowa Madonny współfinansowana ze środków:

 

          

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.