PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / MUZEUM MALBORSKIE PRZEJĘŁO ZAMEK SZTUMSKI

MUZEUM MALBORSKIE PRZEJĘŁO ZAMEK SZTUMSKIMUZEUM MALBORSKIE PRZEJĘŁO ZAMEK SZTUMSKI

Po trwających rok negocjacjach Muzeum Zamkowe w Malborku oficjalnie przejęło w imieniu Skarbu Państwa zamek w Sztumie celem utworzenia w nim swojego oddziału. Rada Miasta Sztum podjęła decyzję o przekazaniu Malborkowi darowizny w postaci wzgórza zamkowego. Akt notarialny w tej sprawie dnia 24 listopada br. podpisali: Burmistrz m. i gm. Sztum Leszek Tabor i Mariusz Mierzwinski, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło procedurę zmiany statutu Muzeum Malborskiego, by uwzględniał on Sztum jako drugi Oddział Malborka.

Kierownikiem nowego Oddziału ma zostać mieszkaniec Sztumu, szef rezydującej na zamku grupy rekonstrukcyjnej, od kilkunastu miesięcy pracownik Działu Edukacji Muzeum w Malborku Arkadiusz Dzikowski.

Trwają prace przy technicznym przekazywaniu obiektu i inwentaryzacją aktualnego stanu obiektu.

 

Zdjęcia: Wojciech Demko

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.